Volumetric MRI analysis of the amygdala and hippocampus in subjects with major depression

From Brede Wiki
Jump to: navigation, search
Paper (help)
Volumetric MRI analysis of the amygdala and hippocampus in subjects with major depression
Authors: Jun Xia, Jun Chen, Yicheng Zhou, Jingfeng Zhang, Bo Yang, Liming Xia, Chengyuan Wang
Citation: Journal of Huazhong University of Science and Technology. Medical sciences = Hua zhong ke ji da xue xue bao. Yi xue Ying De wen ban = Huazhong keji daxue xuebao. Yixue Yingdewen ban 24 (5): 500-502. 2004
Database(s): PubMed (PMID/15641704)
DOI: Define doi.
Link(s):
Search
Web: Bing Google Yahoo!Google PDF
Article: BASE Google Scholar PubMed
Restricted: DTU Digital Library
Other: NIF
Services
Format: BibTeX Template from PMID
Extract:

Volumetric MRI analysis of the amygdala and hippocampus in subjects with major depression

Personal tools