Roi Alphabetic index
 
Bib -> Asymmetry | Author | ICA | NMF | Novelty | Statistics | SVD | Title | WOBIB ]
 
 
Roi -> Alphabetic | Hammers | Tzourio-Mazoyer | Svarer | Top | Functional areas | Brodmann areas ]
 
 
[ Brede Database ]
 


WOROI: 417 - 12 (Hypoglossal nucleus).
WOROI: 422 - 4 (Trochlear nucleus).
WOROI: 424 - 5m (Trigeminal motor nucleus).
WOROI: 428 - 5s (Spinal trigeminal nucleus).
WOROI: 425 - 6 (Abducens nucleus).
WOROI: 426 - 7 (Facial nucleus).
WOROI: 601 - 7a (Brodmann area 7a).
WOROI: 427 - 8 (Vestibular nucleus).
WOROI: 225 - a (Anterior thalamic nucleus).
WOROI: 352 - A1 (Primary auditory cortex).
WOROI: 353 - A2 (Secondary auditory cortex).
WOROI: 374 - AA (Anterior amygdaloid area).
WOROI: 374 - AAA (Anterior amygdaloid area).
WOROI: 425 - Abducens nucleus.
WOROI: 245 - Acb (Nucleus accumbens).
WOROI: 8 - ACC (Anterior cingulate gyrus).
WOROI: 245 - Accumbens (Nucleus accumbens). [ Nucleus accumbens ]
WOROI: 245 - Accumbens nucleus (Nucleus accumbens).
WOROI: 8 - ACgG (Anterior cingulate gyrus).
WOROI: 647 - ACo (Anterior cortial amygdaloid nucleus).
WOROI: 401 - AD (Anterodorsal thalamic nucleus).
WOROI: 438 - Adhesio interthalamica (Interthalamic adhesion).
WOROI: 209 - AG (Ambiens gyrus).
WOROI: 598 - Agranular cortex.
WOROI: 352 - AI (Primary auditory cortex).
WOROI: 353 - AII (Secondary auditory cortex).
WOROI: 278 - AM (Anteromedial thalamic nucleus).
WOROI: 419 - Amb (Nucleus ambiguus).
WOROI: 209 - Ambiens gyrus.
WOROI: 36 - Amg (Amygdala).
WOROI: 36 - Amygdala. [ Left amygdala | Right amygdala | Nucleus amygdalae lateralis | Lateral nucleus of the amygdala | Medial nucleus, amygdala ]
WOROI: 202 - Amygdala and Hippocampus.
WOROI: 366 - Amygdaleum profundum (Basolateral nuclear group).
WOROI: 36 - Amygdaloid body (Amygdala).
WOROI: 36 - Amygdaloid nucleus (Amygdala). [ Central amygdaloid nucleus | Basal amygdaloid nucleus | Basal amygdaloid nucleus, magnocellular part | Lateral amygdaloid nucleus | Lateral amygdaloid nucleus, ventral part | Lateral amygdaloid nucleus, dorsal intermediate division | Cortical amygdaloid nucleus | Anterior cortial amygdaloid nucleus | Posterior cortical amygdaloid nucleus | Medial amygdaloid nucleus | Basal amygdaloid nucleus, magnocellular division ]
WOROI: 225 - AN (Anterior thalamic nucleus).
WOROI: 149 - AnG (Angular gyrus).
WOROI: 225 - ANG (Anterior thalamic nucleus).
WOROI: 149 - Angular gyrus. [ Left angular gyrus | Right angular gyrus ]
WOROI: 140 - Anterial medial temporal lobe (Mesial anterior temporal lobe).
WOROI: 374 - Anterior amygdaloid area.
WOROI: 8 - Anterior cingulate (Anterior cingulate gyrus). [ Left anterior cingulate gyrus | Right anterior cingulate gyrus | Caudal anterior cingulate gyrus | Rostral anterior cingulate gyrus | Ventral anterior cingulate | Dorsal anterior cingulate | Prefrontal cortex and anterior cingulate | Medial prefrontal cortex and anterior cingulate cortex | Left anterior cingulate | Left anterior cingulate cortex | Right anterior cingulate | Right anterior cingulate cortex ]
WOROI: 8 - Anterior cingulate area (Anterior cingulate gyrus).
WOROI: 8 - Anterior cingulate cortex (Anterior cingulate gyrus). [ Left anterior cingulate cortex | Right anterior cingulate cortex ]
WOROI: 8 - Anterior cingulate gyrus. [ Left anterior cingulate gyrus | Right anterior cingulate gyrus | Caudal anterior cingulate gyrus | Rostral anterior cingulate gyrus ]
WOROI: 94 - Anterior cingulate gyrus, left (Left anterior cingulate gyrus).
WOROI: 647 - Anterior cortial amygdaloid nucleus.
WOROI: 647 - Anterior cortical nucleus (Anterior cortial amygdaloid nucleus).
WOROI: 97 - Anterior insula. [ Left anterior insula | Right anterior insula ]
WOROI: 137 - Anterior lateral temporal lobe (Lateral anterior temporal lobe).
WOROI: 703 - Anterior lobe of cerebellum.
WOROI: 632 - Anterior mediodorsal thalamic nucleus.
WOROI: 225 - Anterior nuclear group (Anterior thalamic nucleus).
WOROI: 225 - Anterior nuclei (Anterior thalamic nucleus).
WOROI: 225 - Anterior nucleus (Anterior thalamic nucleus). [ Ventral anterior nucleus | Ventroanterior nucleus | Ventrolateral anterior nucleus ]
WOROI: 376 - Anterior pulvinar nucleus.
WOROI: 723 - Anterior quadrangular lobule (Lobule IV, V of cerebellar hemisphere).
WOROI: 136 - Anterior temporal lobe. [ Lateral anterior temporal lobe | Left lateral anterior temporal lobe | Right lateral anterior temporal lobe | Mesial anterior temporal lobe | Left mesial anterior temporal lobe | Right mesial anterior temporal lobe ]
WOROI: 225 - Anterior thalamic nucleus. [ Ventroanterior thalamic nucleus | Ventrolateral anterior thalamic nucleus ]
WOROI: 262 - Anterior transverse temporal gyrus.
WOROI: 401 - Anterodorsal nucleus (Anterodorsal thalamic nucleus).
WOROI: 401 - Anterodorsal thalamic nucleus.
WOROI: 278 - Anteromedial thalamic nucleus.
WOROI: 278 - Anteromedial thalamus (Anteromedial thalamic nucleus).
WOROI: 402 - Anteroprincipal thalmic nucleus (Anteroventral thalamic nucleus).
WOROI: 402 - Anteroventral nucleus (Anteroventral thalamic nucleus).
WOROI: 402 - Anteroventral thalamic nucleus.
WOROI: 413 - AP (Area postrema).
WOROI: 402 - APr (Anteroventral thalamic nucleus).
WOROI: 376 - APul (Anterior pulvinar nucleus).
WOROI: 42 - Archicortex.
WOROI: 374 - Area amygdaloidea anterior (Anterior amygdaloid area).
WOROI: 284 - Area cingularis anterior dorsalis (Dorsal anterior cingulate).
WOROI: 283 - Area cingularis anterior ventralis (Ventral anterior cingulate).
WOROI: 66 - Area entorhinalis (Entorhinal cortex).
WOROI: 8 - Area limbica frontalis (Anterior cingulate gyrus).
WOROI: 516 - Area parauncinata HB (Economo-Koskinas area HB).
WOROI: 211 - Area perihinalis (Perirhinal cortex).
WOROI: 650 - Area perisupraamygdaloidea (Medial amygdaloid nucleus).
WOROI: 637 - Area POa.
WOROI: 638 - Area POa-e.
WOROI: 638 - Area POa-e (Area POa-e).
WOROI: 639 - Area POa-i.
WOROI: 639 - Area POa-i (Area POa-i).
WOROI: 413 - Area postrema.
WOROI: 22 - Area praefrontalis (Prefrontal cortex).
WOROI: 518 - Area praesubicularis granulosa (Economo-Koskinas area HD).
WOROI: 519 - Area pyramidalis HE (Economo-Koskinas area HE).
WOROI: 517 - Area rhinalis limitans HC (Economo-Koskinas area HC).
WOROI: 48 - area striata (Brodmann area 17).
WOROI: 273 - Area subcallosa (Subcallosal area).
WOROI: 259 - Area subgenualis (Subgenual area).
WOROI: 604 - Area TEO.
WOROI: 677 - Area triangularis. [ Left area triangularis | Right area triangularis ]
WOROI: 609 - Area TS1.
WOROI: 610 - Area TS2.
WOROI: 611 - Area TS3.
WOROI: 515 - Area uncinata HA (Economo-Koskinas area HA).
WOROI: 654 - Area X.
WOROI: 225 - Ath (Anterior thalamic nucleus).
WOROI: 262 - ATTG (Anterior transverse temporal gyrus).
WOROI: 351 - Auditory area.
WOROI: 227 - AV (Ventroanterior thalamic nucleus).
WOROI: 402 - AV (Anteroventral thalamic nucleus).
WOROI: 371 - BA (Basal amygdaloid nucleus).
WOROI: 315 - BA1 (Brodmann area 1).
WOROI: 652 - BA1/2 (Brodmann areas 1/2).
WOROI: 46 - BA10 (Brodmann area 10).
WOROI: 47 - BA11 (Brodmann area 11).
WOROI: 327 - BA12 (Brodmann area 12).
WOROI: 477 - BA12l (Brodmann area 12l).
WOROI: 473 - BA12o (Brodmann area 12o).
WOROI: 479 - BA13 (Brodmann area 13).
WOROI: 480 - BA14 (Brodmann area 14).
WOROI: 481 - BA15 (Brodmann area 15).
WOROI: 482 - BA16 (Brodmann area 16).
WOROI: 48 - BA17 (Brodmann area 17).
WOROI: 208 - BA17/18 (Brodmann areas 17/18).
WOROI: 49 - BA18 (Brodmann area 18).
WOROI: 328 - BA19 (Brodmann area 19).
WOROI: 321 - BA2 (Brodmann area 2).
WOROI: 329 - BA20 (Brodmann area 20).
WOROI: 330 - BA21 (Brodmann area 21).
WOROI: 331 - BA22 (Brodmann area 22).
WOROI: 332 - BA23 (Brodmann area 23).
WOROI: 50 - BA24 (Brodmann area 24).
WOROI: 451 - BA24a (Brodmann area 24a).
WOROI: 452 - BA24b (Brodmann area 24b).
WOROI: 453 - BA24c (Brodmann area 24c).
WOROI: 333 - BA25 (Brodmann area 25).
WOROI: 334 - BA26 (Brodmann area 26).
WOROI: 335 - BA27 (Brodmann area 27).
WOROI: 336 - BA28 (Brodmann area 28).
WOROI: 358 - BA28a (Brodmann area 28a).
WOROI: 359 - BA28b (Brodmann area 28b).
WOROI: 651 - BA28i (Brodmann area 28i).
WOROI: 359 - BA28l (Brodmann area 28b).
WOROI: 358 - BA28m (Brodmann area 28a).
WOROI: 337 - BA29 (Brodmann area 29).
WOROI: 322 - BA3 (Brodmann area 3).
WOROI: 338 - BA30 (Brodmann area 30).
WOROI: 339 - BA31 (Brodmann area 31).
WOROI: 51 - BA32 (Brodmann area 32).
WOROI: 52 - BA33 (Brodmann area 33).
WOROI: 340 - BA34 (Brodmann area 34).
WOROI: 341 - BA35 (Brodmann area 35).
WOROI: 342 - BA36 (Brodmann area 36).
WOROI: 343 - BA37 (Brodmann area 37).
WOROI: 344 - BA38 (Brodmann area 38).
WOROI: 345 - BA39 (Brodmann area 39).
WOROI: 606 - BA3a (Brodmann area 3a).
WOROI: 607 - BA3b (Brodmann area 3b).
WOROI: 323 - BA4 (Brodmann area 4).
WOROI: 346 - BA40 (Brodmann area 40).
WOROI: 347 - BA41 (Brodmann area 41).
WOROI: 348 - BA42 (Brodmann area 42).
WOROI: 349 - BA43 (Brodmann area 43).
WOROI: 316 - BA44 (Brodmann area 44).
WOROI: 317 - BA45 (Brodmann area 45).
WOROI: 318 - BA46 (Brodmann area 46).
WOROI: 476 - BA46v (Brodmann area 46v).
WOROI: 319 - BA47 (Brodmann area 47).
WOROI: 326 - BA48 (Brodmann area 48).
WOROI: 324 - BA5 (Brodmann area 5).
WOROI: 325 - BA6 (Brodmann area 6).
WOROI: 615 - BA6D (Brodmann area 6D).
WOROI: 616 - BA6Dc (Brodmann area 6Dc).
WOROI: 617 - BA6Dr (Brodmann area 6Dr).
WOROI: 357 - BA6m (Brodmann area 6m).
WOROI: 618 - BA6V (Brodmann area 6V).
WOROI: 655 - BA6Va (Brodmann area 6Va).
WOROI: 619 - BA6Vb (Brodmann area 6Vb).
WOROI: 44 - BA7 (Brodmann area 7).
WOROI: 602 - BA7b (Brodmann area 7b).
WOROI: 472 - BA7m (Brodmann area 7m).
WOROI: 471 - BA7op (Brodmann area 7op).
WOROI: 143 - BA8 (Brodmann area 8).
WOROI: 474 - BA8a (Brodmann area 8a).
WOROI: 475 - BA8b (Brodmann area 8b).
WOROI: 629 - BA8d (Brodmann area 8d).
WOROI: 630 - BA8v (Brodmann area 8v).
WOROI: 45 - BA9 (Brodmann area 9).
WOROI: 371 - Basal amygdaloid nucleus.
WOROI: 372 - Basal amygdaloid nucleus, magnocellular division (Basal amygdaloid nucleus, magnocellular part).
WOROI: 372 - Basal amygdaloid nucleus, magnocellular part.
WOROI: 35 - Basal Ganglia.
WOROI: 366 - Basolateral nuclear group.
WOROI: 455 - BCd (Body of caudate nucleus).
WOROI: 35 - BG (Basal Ganglia).
WOROI: 738 - Biventer lobule (Lobule VIII of cerebellar hemisphere).
WOROI: 738 - Biventer of cerebellar hemisphere (Lobule VIII of cerebellar hemisphere). [ Left biventer of cerebellar hemisphere | Right biventer of cerebellar hemisphere ]
WOROI: 366 - BL (Basolateral nuclear group).
WOROI: 366 - BLNG (Basolateral nuclear group).
WOROI: 455 - Body of caudate (Body of caudate nucleus).
WOROI: 455 - Body of caudate nucleus.
WOROI: 501 - Bonin-Bailey area.
WOROI: 1 - Brain. [ Forebrain | Upper brain stem | Hindbrain | Midbrain | Lower brain stem | Midbrain tegmentum | Midbrain reticular formation | Midbrain cranial nerve nucleus | Upper brainstem | Lower brainstem | Central gray substance of midbrain ]
WOROI: 80 - Brain stem. [ Upper brain stem | Lower brain stem ]
WOROI: 80 - Brainstem (Brain stem). [ Upper brainstem | Lower brainstem ]
WOROI: 222 - Broca's area.
WOROI: 222 - Broca's region (Broca's area).
WOROI: 43 - Brodmann area.
WOROI: 315 - Brodmann area 1.
WOROI: 46 - Brodmann area 10.
WOROI: 47 - Brodmann area 11.
WOROI: 327 - Brodmann area 12.
WOROI: 477 - Brodmann area 12l.
WOROI: 473 - Brodmann area 12o.
WOROI: 479 - Brodmann area 13.
WOROI: 480 - Brodmann area 14.
WOROI: 481 - Brodmann area 15.
WOROI: 482 - Brodmann area 16.
WOROI: 48 - Brodmann area 17.
WOROI: 49 - Brodmann area 18.
WOROI: 328 - Brodmann area 19.
WOROI: 321 - Brodmann area 2.
WOROI: 329 - Brodmann area 20.
WOROI: 330 - Brodmann area 21.
WOROI: 331 - Brodmann area 22.
WOROI: 332 - Brodmann area 23.
WOROI: 50 - Brodmann area 24.
WOROI: 451 - Brodmann area 24a.
WOROI: 452 - Brodmann area 24b.
WOROI: 453 - Brodmann area 24c.
WOROI: 333 - Brodmann area 25.
WOROI: 334 - Brodmann area 26.
WOROI: 335 - Brodmann area 27.
WOROI: 336 - Brodmann area 28.
WOROI: 358 - Brodmann area 28a.
WOROI: 359 - Brodmann area 28b.
WOROI: 359 - Brodmann area 28b (Brodmann area 28b).
WOROI: 651 - Brodmann area 28i.
WOROI: 358 - Brodmann area 28m (Brodmann area 28a).
WOROI: 337 - Brodmann area 29.
WOROI: 322 - Brodmann area 3.
WOROI: 338 - Brodmann area 30.
WOROI: 339 - Brodmann area 31.
WOROI: 51 - Brodmann area 32.
WOROI: 52 - Brodmann area 33.
WOROI: 340 - Brodmann area 34.
WOROI: 341 - Brodmann area 35.
WOROI: 342 - Brodmann area 36.
WOROI: 343 - Brodmann area 37.
WOROI: 344 - Brodmann area 38.
WOROI: 345 - Brodmann area 39.
WOROI: 606 - Brodmann area 3a.
WOROI: 607 - Brodmann area 3b.
WOROI: 323 - Brodmann area 4.
WOROI: 346 - Brodmann area 40.
WOROI: 347 - Brodmann area 41.
WOROI: 348 - Brodmann area 42.
WOROI: 349 - Brodmann area 43.
WOROI: 316 - Brodmann area 44.
WOROI: 317 - Brodmann area 45.
WOROI: 318 - Brodmann area 46.
WOROI: 476 - Brodmann area 46v.
WOROI: 319 - Brodmann area 47.
WOROI: 326 - Brodmann area 48.
WOROI: 447 - Brodmann area 49.
WOROI: 324 - Brodmann area 5.
WOROI: 325 - Brodmann area 6.
WOROI: 615 - Brodmann area 6D.
WOROI: 616 - Brodmann area 6Dc.
WOROI: 617 - Brodmann area 6Dr.
WOROI: 357 - Brodmann area 6m.
WOROI: 618 - Brodmann area 6V.
WOROI: 655 - Brodmann area 6Va.
WOROI: 619 - Brodmann area 6Vb.
WOROI: 44 - Brodmann area 7.
WOROI: 601 - Brodmann area 7a.
WOROI: 602 - Brodmann area 7b.
WOROI: 472 - Brodmann area 7m.
WOROI: 471 - Brodmann area 7op.
WOROI: 143 - Brodmann area 8.
WOROI: 474 - Brodmann area 8a.
WOROI: 475 - Brodmann area 8b.
WOROI: 629 - Brodmann area 8d.
WOROI: 630 - Brodmann area 8v.
WOROI: 45 - Brodmann area 9.
WOROI: 652 - Brodmann areas 1/2.
WOROI: 442 - Brodmann areas 12/47.
WOROI: 208 - Brodmann areas 17/18.
WOROI: 205 - Brodmann areas 9/10.
WOROI: 206 - c-ACiG (Caudal anterior cingulate gyrus).
WOROI: 277 - CA1 (CA1 field).
WOROI: 277 - CA1 field.
WOROI: 161 - Calcarine sulcus. [ Left calcarine sulcus | Right calcarine sulcus ]
WOROI: 454 - Caput nuclei caudati (Head of caudate nucleus).
WOROI: 280 - Cauda nuclei caudati (Tail of caudate nucleus).
WOROI: 206 - Caudal anterior cingulate gyrus.
WOROI: 280 - Caudal caudatus (Tail of caudate nucleus).
WOROI: 362 - Caudal cingulate motor area.
WOROI: 364 - Caudal cingulate motor area, dorsal bank.
WOROI: 365 - Caudal cingulate motor area, ventral bank.
WOROI: 388 - Caudal dorsal premotor.
WOROI: 656 - Caudal field of enthorinal cortex.
WOROI: 433 - Caudal pontine reticular nucleus.
WOROI: 749 - Caudal premotor.
WOROI: 749 - Caudal premotor cortex (Caudal premotor).
WOROI: 634 - Caudal ventral premotor cortex.
WOROI: 39 - Caudate (Caudate nucleus). [ Left caudate nucleus | Right caudate nucleus | Tail of caudate nucleus | Head of caudate nucleus | Body of caudate nucleus | Genu of caudate nucleus | Left caudate | Right caudate | Head of caudate | Body of caudate ]
WOROI: 454 - Caudate (head) (Head of caudate nucleus).
WOROI: 39 - Caudate nucleus. [ Left caudate nucleus | Right caudate nucleus | Tail of caudate nucleus | Head of caudate nucleus | Body of caudate nucleus | Genu of caudate nucleus ]
WOROI: 32 - Cb (Cerebellum).
WOROI: 741 - CbT (Lobule IX of cerebellar hemisphere).
WOROI: 105 - cc (Corpus Callosum).
WOROI: 105 - CC (Corpus Callosum).
WOROI: 161 - ccs (Calcarine sulcus).
WOROI: 39 - Cd (Caudate nucleus).
WOROI: 369 - Ce (Central amygdaloid nucleus).
WOROI: 369 - CeA (Central amygdaloid nucleus).
WOROI: 368 - CeNG (Central nuclear group).
WOROI: 369 - Central amygdaloid nucleus.
WOROI: 274 - Central gray substance of midbrain (Periaqueductal grey).
WOROI: 713 - Central lobule (Lobule III of vermis). [ Paracentral lobule | Left paracentral lobule | Right paracentral lobule | Left central lobule | Right central lobule ]
WOROI: 720 - Central lobule (Lobule III of cerebellar hemisphere). [ Paracentral lobule | Left paracentral lobule | Right paracentral lobule | Left central lobule | Right central lobule ]
WOROI: 368 - Central nuclear group.
WOROI: 713 - Centralis (Lobule III of vermis). [ Gyrus precentralis | Gyrus postcentralis | Lobulus paracentralis | Substantia grisea centralis mesencephali | Lobus centralis ]
WOROI: 232 - Centromedian nucleus (Centromedian thalamic nucleus).
WOROI: 232 - Centromedian thalamic nucleus.
WOROI: 657 - Cerebellar cortex. [ Left cerebellar cortex | Right cerebellar cortex ]
WOROI: 707 - Cerebellar hemisphere. [ Lobule III of cerebellar hemisphere | Left Lobule III of cerebellar hemisphere | Right Lobule III of cerebellar hemisphere | Lobule IV, V of cerebellar hemisphere | Left lobule IV, V of cerebellar hemisphere | Right lobule IV, V of cerebellar hemisphere | Lobule VI of cerebellar hemisphere | Left Lobule VI of cerebellar hemisphere | Right Lobule VI of cerebellar hemisphere | Crus I of cerebellar hemisphere | Left crus I of cerebellar hemisphere | Right crus I of cerebellar hemisphere | Crus II of cerebellar hemisphere | Left crus II of cerebellar hemisphere | Right crus II of cerebellar hemisphere | Lobule VIIB of cerebellar hemisphere | Left lobule VIIB of cerebellar hemisphere | Right lobule VIIB of cerebellar hemisphere | Lobule VIII of cerebellar hemisphere | Left lobule VIII of cerebellar hemisphere | Right lobule VIII of cerebellar hemisphere | Lobule IX of cerebellar hemisphere | Left lobule IX of cerebellar hemisphere | Right lobule IX of cerebellar hemisphere | Lobule X of cerebellar hemisphere (flocculus) | Left lobule X of cerebellar hemisphere (flocculus) | Right lobule X of cerebellar hemisphere (flocculus) | Culmen of cerebellar hemisphere | Lobus simplex of cerebellar hemisphere | Lobulus simplex of cerebellar hemisphere | Gracile lobule of cerebellar hemisphere | Left gracile lobule of cerebellar hemisphere | Right gracile lobule of cerebellar hemisphere | Biventer of cerebellar hemisphere | Left biventer of cerebellar hemisphere | Right biventer of cerebellar hemisphere | Tonsil of cerebellar hemisphere | Left tonsil of cerebellar hemisphere | Right tonsil of cerebellar hemisphere | Lobule X of cerebellar hemisphere | Left lobule X of cerebellar hemisphere | Right lobule X of cerebellar hemisphere ]
WOROI: 706 - Cerebellar nuclei (Cerebellar nucleus). [ Deep cerebellar nuclei ]
WOROI: 706 - Cerebellar nucleus.
WOROI: 741 - Cerebellar tonsil (Lobule IX of cerebellar hemisphere). [ Left cerebellar tonsils | Right cerebellar tonsils ]
WOROI: 294 - Cerebellar vermis (Vermis).
WOROI: 32 - Cerebellum. [ Left cerebellum | Right cerebellum | Anterior lobe of cerebellum | Posterior lobe of cerebellum | Vermis of cerebellum ]
WOROI: 735 - Cerebellum, gracile, VIIB (Lobule VIIB of cerebellar hemisphere).
WOROI: 14 - Cerebral Cortex.
WOROI: 74 - Cerebral peduncle.
WOROI: 658 - Cerebral white matter.
WOROI: 659 - Cerebrallar white matter.
WOROI: 106 - Cerebrospinal fluid.
WOROI: 13 - Cerebrum (Telencephalon).
WOROI: 4 - Cg (Cingulate gyrus).
WOROI: 4 - CgG (Cingulate gyrus).
WOROI: 5 - CGp (Posterior cingulate gyrus).
WOROI: 4 - Cingulate cortex (Cingulate gyrus). [ Posterior cingulate cortex | Anterior cingulate cortex | Left anterior cingulate cortex | Right anterior cingulate cortex | Subgenual cingulate cortex ]
WOROI: 4 - Cingulate gyri (Cingulate gyrus).
WOROI: 4 - Cingulate gyrus. [ Posterior cingulate gyrus | Left posterior cingulate gyrus | Right posterior cingulate gyrus | Anterior cingulate gyrus | Middle cingulate gyrus | Left anterior cingulate gyrus | Right anterior cingulate gyrus | Caudal anterior cingulate gyrus | Rostral anterior cingulate gyrus | Left cingulate gyrus | Right cingulate gyrus | Posterior cingulate gyrus, left | Posterior cingulate gyrus, right | Anterior cingulate gyrus, left ]
WOROI: 361 - Cingulate motor area. [ Caudal cingulate motor area | Rostral cingulate motor area | Caudal cingulate motor area, dorsal bank | Caudal cingulate motor area, ventral bank ]
WOROI: 181 - Claustrum.
WOROI: 361 - CMA (Cingulate motor area).
WOROI: 367 - CMA (Corticomedial amygdaloid area).
WOROI: 362 - CMAc (Caudal cingulate motor area).
WOROI: 364 - CMAd (Caudal cingulate motor area, dorsal bank).
WOROI: 363 - CMAr (Rostral cingulate motor area).
WOROI: 365 - CMAv (Caudal cingulate motor area, ventral bank).
WOROI: 232 - CMn (Centromedian thalamic nucleus).
WOROI: 647 - COa (Anterior cortial amygdaloid nucleus).
WOROI: 254 - Colliculi.
WOROI: 255 - Colliculi superiores (Superior colliculus).
WOROI: 256 - Colliculus inferior (Inferior colliculus).
WOROI: 255 - Colliculus superior (Superior colliculus).
WOROI: 367 - CoMe (Corticomedial amygdaloid area).
WOROI: 648 - COp (Posterior cortical amygdaloid nucleus).
WOROI: 40 - Cornu ammonis (Hippocampus).
WOROI: 36 - Corpus amygdaloideum (Amygdala).
WOROI: 366 - Corpus amygdaloideum pars basolateralis (Basolateral nuclear group).
WOROI: 105 - Corpus Callosum.
WOROI: 237 - Corpus geniculatum mediale (Lateral geniculate thalamic nucleus).
WOROI: 275 - Corpus mamillare (Mamillary bodies).
WOROI: 455 - Corpus nuclei caudati (Body of caudate nucleus).
WOROI: 383 - Corpus pineale (Pineal body).
WOROI: 360 - Corpus Striatum.
WOROI: 66 - Cortex entorhinalis (Entorhinal cortex).
WOROI: 67 - Cortex Insularis (Insula).
WOROI: 211 - Cortex perihinalis (Perirhinal cortex).
WOROI: 605 - Cortex piriformis (Piriform cortex).
WOROI: 646 - Cortical amygdaloid nucleus. [ Posterior cortical amygdaloid nucleus ]
WOROI: 646 - Cortical nucleus (Cortical amygdaloid nucleus). [ Anterior cortical nucleus | Posterior cortical nucleus ]
WOROI: 367 - Corticomedial amygdaloid area.
WOROI: 367 - Corticomedial nuclear group (Corticomedial amygdaloid area).
WOROI: 414 - Cranial nerve nucleus. [ Midbrain cranial nerve nucleus | Pontine cranial nerve nucleus ]
WOROI: 729 - Crus I of cerebellar hemisphere.
WOROI: 732 - Crus II of cerebellar hemisphere.
WOROI: 106 - CSF (Cerebrospinal fluid).
WOROI: 3 - Cu (Cuneus).
WOROI: 714 - Culmen (Lobule IV, V of vermis).
WOROI: 725 - Culmen of cerebellar hemisphere (Right lobule IV, V of cerebellar hemisphere).
WOROI: 3 - Cuneus. [ Left cuneus | Right cuneus | Precuneus | Left precuneus | Right precuneus | Praecuneus ]
WOROI: 14 - Cx (Cerebral Cortex).
WOROI: 101 - D (Right).
WOROI: 715 - Declive (Lobule VI of vermis).
WOROI: 706 - Deep cerebellar nuclei (Cerebellar nucleus).
WOROI: 201 - Dentate gyrus.
WOROI: 248 - Dentate nucleus (Nucleus dentate).
WOROI: 201 - DG (Dentate gyrus).
WOROI: 33 - DiE (Diencephalon).
WOROI: 33 - Diencephalon.
WOROI: 644 - Diffuse pulvinar.
WOROI: 644 - DiPul (Diffuse pulvinar).
WOROI: 89 - DLPFC (Dorsolateral prefrontal cortex).
WOROI: 230 - dM (Mediodorsal thalamic nucleus).
WOROI: 418 - DMV (Dorsal motor nucleus of vagus nerve).
WOROI: 284 - Dorsal anterior cingulate.
WOROI: 418 - Dorsal motor nucleus of vagus nerve.
WOROI: 386 - Dorsal premotor (Dorsal premotor cortex). [ Rostral dorsal premotor | Caudal dorsal premotor ]
WOROI: 386 - Dorsal premotor cortex.
WOROI: 59 - Dorsal striatum.
WOROI: 230 - Dorso-medial nucleus (Mediodorsal thalamic nucleus).
WOROI: 89 - Dorsolateral prefrontal cortex. [ Left dorsolateral prefrontal cortex | Right dorsolateral prefrontal cortex ]
WOROI: 386 - Dorsolateral premotor (Dorsal premotor cortex).
WOROI: 248 - Dt (Nucleus dentate).
WOROI: 656 - EC (Caudal field of enthorinal cortex).
WOROI: 457 - Economo-Koskinas area.
WOROI: 458 - Economo-Koskinas area FA.
WOROI: 521 - Economo-Koskinas area FAgamma.
WOROI: 522 - Economo-Koskinas area FAop.
WOROI: 459 - Economo-Koskinas area FB.
WOROI: 600 - Economo-Koskinas area FBA.
WOROI: 523 - Economo-Koskinas area FBop.
WOROI: 460 - Economo-Koskinas area FC.
WOROI: 525 - Economo-Koskinas area FCBm.
WOROI: 526 - Economo-Koskinas area FCI.
WOROI: 524 - Economo-Koskinas area FCL.
WOROI: 527 - Economo-Koskinas area FCop.
WOROI: 461 - Economo-Koskinas area FD.
WOROI: 532 - Economo-Koskinas area FDdelta.
WOROI: 533 - Economo-Koskinas area FDgamma.
WOROI: 531 - Economo-Koskinas area FDL.
WOROI: 528 - Economo-Koskinas area FDm.
WOROI: 530 - Economo-Koskinas area FDop.
WOROI: 529 - Economo-Koskinas area FDp.
WOROI: 462 - Economo-Koskinas area FE.
WOROI: 534 - Economo-Koskinas area FEL.
WOROI: 463 - Economo-Koskinas area FF.
WOROI: 535 - Economo-Koskinas area FFa.
WOROI: 536 - Economo-Koskinas area FFtheta.
WOROI: 464 - Economo-Koskinas area FG.
WOROI: 537 - Economo-Koskinas area FGi.
WOROI: 465 - Economo-Koskinas area FH.
WOROI: 539 - Economo-Koskinas area FHL (limbica).
WOROI: 538 - Economo-Koskinas area FHL (parolfactor).
WOROI: 466 - Economo-Koskinas area FI.
WOROI: 467 - Economo-Koskinas area FK.
WOROI: 468 - Economo-Koskinas area FL.
WOROI: 540 - Economo-Koskinas area FL1.
WOROI: 541 - Economo-Koskinas area FL2.
WOROI: 542 - Economo-Koskinas area FL3.
WOROI: 469 - Economo-Koskinas area FM.
WOROI: 543 - Economo-Koskinas area FMt.
WOROI: 470 - Economo-Koskinas area FN.
WOROI: 515 - Economo-Koskinas area HA.
WOROI: 584 - Economo-Koskinas area HA1.
WOROI: 585 - Economo-Koskinas area HA2.
WOROI: 586 - Economo-Koskinas area HA3.
WOROI: 516 - Economo-Koskinas area HB.
WOROI: 587 - Economo-Koskinas area HB1.
WOROI: 588 - Economo-Koskinas area HB2.
WOROI: 517 - Economo-Koskinas area HC.
WOROI: 518 - Economo-Koskinas area HD.
WOROI: 589 - Economo-Koskinas area HD1.
WOROI: 590 - Economo-Koskinas area HD2.
WOROI: 591 - Economo-Koskinas area HD3.
WOROI: 519 - Economo-Koskinas area HE.
WOROI: 592 - Economo-Koskinas area HE1alfa.
WOROI: 593 - Economo-Koskinas area HE1beta.
WOROI: 594 - Economo-Koskinas area HE2.
WOROI: 595 - Economo-Koskinas area HE3.
WOROI: 520 - Economo-Koskinas area HF.
WOROI: 489 - Economo-Koskinas area IA.
WOROI: 556 - Economo-Koskinas area IA1.
WOROI: 557 - Economo-Koskinas area IA2.
WOROI: 490 - Economo-Koskinas area IB.
WOROI: 558 - Economo-Koskinas area IBT.
WOROI: 491 - Economo-Koskinas area IC.
WOROI: 492 - Economo-Koskinas area ID.
WOROI: 483 - Economo-Koskinas area LA.
WOROI: 544 - Economo-Koskinas area LA1.
WOROI: 545 - Economo-Koskinas area LA2.
WOROI: 546 - Economo-Koskinas area LA3.
WOROI: 484 - Economo-Koskinas area LB.
WOROI: 547 - Economo-Koskinas area LB1.
WOROI: 548 - Economo-Koskinas area LB2.
WOROI: 485 - Economo-Koskinas area LC.
WOROI: 549 - Economo-Koskinas area LC1.
WOROI: 550 - Economo-Koskinas area LC2.
WOROI: 551 - Economo-Koskinas area LC3.
WOROI: 486 - Economo-Koskinas area LD.
WOROI: 487 - Economo-Koskinas area LE.
WOROI: 552 - Economo-Koskinas area LE1.
WOROI: 553 - Economo-Koskinas area LE2.
WOROI: 488 - Economo-Koskinas area LF.
WOROI: 554 - Economo-Koskinas area LF1.
WOROI: 555 - Economo-Koskinas area LF2.
WOROI: 502 - Economo-Koskinas area OA.
WOROI: 573 - Economo-Koskinas area OA1.
WOROI: 574 - Economo-Koskinas area OA2.
WOROI: 575 - Economo-Koskinas area OAm.
WOROI: 503 - Economo-Koskinas area OB.
WOROI: 576 - Economo-Koskinas area OBgamma.
WOROI: 577 - Economo-Koskinas area OBomega.
WOROI: 504 - Economo-Koskinas area OC.
WOROI: 493 - Economo-Koskinas area PA.
WOROI: 559 - Economo-Koskinas area PA1.
WOROI: 560 - Economo-Koskinas area PA2.
WOROI: 494 - Economo-Koskinas area PB.
WOROI: 561 - Economo-Koskinas area PB1.
WOROI: 562 - Economo-Koskinas area PB2.
WOROI: 495 - Economo-Koskinas area PC.
WOROI: 496 - Economo-Koskinas area PD.
WOROI: 563 - Economo-Koskinas area PDE.
WOROI: 497 - Economo-Koskinas area PE.
WOROI: 566 - Economo-Koskinas area PEgamma.
WOROI: 564 - Economo-Koskinas area PEm.
WOROI: 565 - Economo-Koskinas area PEp.
WOROI: 498 - Economo-Koskinas area PF.
WOROI: 569 - Economo-Koskinas area PFcm.
WOROI: 568 - Economo-Koskinas area PFop.
WOROI: 567 - Economo-Koskinas area PFt.
WOROI: 499 - Economo-Koskinas area PG.
WOROI: 500 - Economo-Koskinas area PH.
WOROI: 572 - Economo-Koskinas area PHO.
WOROI: 570 - Economo-Koskinas area PHP.
WOROI: 571 - Economo-Koskinas area PHT.
WOROI: 505 - Economo-Koskinas area TA.
WOROI: 578 - Economo-Koskinas area TA1.
WOROI: 579 - Economo-Koskinas area TA2.
WOROI: 506 - Economo-Koskinas area TB.
WOROI: 507 - Economo-Koskinas area TC.
WOROI: 508 - Economo-Koskinas area TD.
WOROI: 509 - Economo-Koskinas area TE.
WOROI: 580 - Economo-Koskinas area TE1.
WOROI: 581 - Economo-Koskinas area TE2.
WOROI: 603 - Economo-Koskinas area TF.
WOROI: 511 - Economo-Koskinas area TG.
WOROI: 583 - Economo-Koskinas area TGa.
WOROI: 510 - Economo-Koskinas area TH.
WOROI: 582 - Economo-Koskinas area THa.
WOROI: 512 - Economo-Koskinas area TI.
WOROI: 513 - Economo-Koskinas area TK.
WOROI: 212 - Ectorhinal cortex.
WOROI: 421 - Edinger-Westphal nucleus.
WOROI: 385 - EI (Intermediate field of entorhinal cortex).
WOROI: 66 - Ent (Entorhinal cortex).
WOROI: 66 - Entorhinal area (Entorhinal cortex).
WOROI: 66 - Entorhinal cortex. [ Olfactory field of entorhinal cortex | Rostral field of entorhinal cortex | Intermediate field of entorhinal cortex | Left entorhinal cortex | Right entorhinal cortex ]
WOROI: 383 - Epiphysis (Pineal body).
WOROI: 382 - Epithalamus.
WOROI: 421 - EW (Edinger-Westphal nucleus).
WOROI: 240 - External globus pallidus (Lateral globus pallidus).
WOROI: 390 - F1.
WOROI: 390 - F1 (F1).
WOROI: 391 - F2.
WOROI: 391 - F2 (F2).
WOROI: 392 - F3.
WOROI: 392 - F3 (F3).
WOROI: 393 - F4.
WOROI: 393 - F4 (F4).
WOROI: 394 - F5.
WOROI: 394 - F5 (F5).
WOROI: 395 - F6.
WOROI: 395 - F6 (F6).
WOROI: 396 - F7.
WOROI: 396 - F7 (F7).
WOROI: 458 - FA (Economo-Koskinas area FA).
WOROI: 426 - Facial motor nucleus (Facial nucleus).
WOROI: 426 - Facial nucleus.
WOROI: 201 - Fascia dentata (Dentate gyrus).
WOROI: 459 - FB (Economo-Koskinas area FB).
WOROI: 460 - FC (Economo-Koskinas area FC).
WOROI: 461 - FD (Economo-Koskinas area FD).
WOROI: 462 - FE (Economo-Koskinas area FE).
WOROI: 434 - FEF (Frontal eye field).
WOROI: 463 - FF (Economo-Koskinas area FF).
WOROI: 464 - FG (Economo-Koskinas area FG).
WOROI: 465 - FH (Economo-Koskinas area FH).
WOROI: 466 - FI (Economo-Koskinas area FI).
WOROI: 262 - First gyrus of Heschl (Anterior transverse temporal gyrus).
WOROI: 467 - FK (Economo-Koskinas area FK).
WOROI: 18 - FL (Frontal lobe).
WOROI: 468 - FL (Economo-Koskinas area FL).
WOROI: 744 - Fl (Lobule X of cerebellar hemisphere (flocculus)).
WOROI: 8 - FLA (Anterior cingulate gyrus).
WOROI: 705 - Flocculonodular lobe (Lobus flocculonodularis).
WOROI: 744 - Flocculus (Lobule X of cerebellar hemisphere (flocculus)). [ Lobule X of cerebellar hemisphere (flocculus) | Left lobule X of cerebellar hemisphere (flocculus) | Right lobule X of cerebellar hemisphere (flocculus) | Paraflocculus | Left flocculus | Right flocculus ]
WOROI: 469 - FM (Economo-Koskinas area FM).
WOROI: 716 - Folium/tuber (Lobule VII of vermis).
WOROI: 12 - Forebrain.
WOROI: 407 - Formatio reticularis (Reticular formation).
WOROI: 664 - Fourth ventricle.
WOROI: 666 - fro (Frontal operculum).
WOROI: 18 - Frontal cortex (Frontal lobe). [ Prefrontal cortex | Lateral prefrontal cortex | Ventrolateral prefrontal cortex | Medial frontal cortex | Medial prefrontal cortex | Dorsolateral prefrontal cortex | Left dorsolateral prefrontal cortex | Right dorsolateral prefrontal cortex | Left prefrontal cortex | Right prefrontal cortex | Posterior medial prefrontal cortex | Prefrontal cortex and anterior cingulate | Medial prefrontal cortex and anterior cingulate cortex | Left orbitofrontal cortex | Right orbitofrontal cortex | Ventral lateral prefrontal cortex | Superior medial frontal cortex | Left frontal cortex | Right frontal cortex | Subgenual prefrontal cortex | Left inferior frontal cortex | Right inferior frontal cortex | Orbital frontal cortex | Orbito-frontal cortex | Left orbital frontal cortex | Right orbital frontal cortex ]
WOROI: 434 - Frontal eye field.
WOROI: 8 - Frontal limic area (Anterior cingulate gyrus).
WOROI: 18 - Frontal lobe. [ Left frontal lobe | Right frontal lobe | Lateral surface of frontal lobe | Orbital surface of frontal lobe | Medial surface of frontal lobe | Medial aspect of the frontal lobe ]
WOROI: 666 - Frontal operculum. [ Left frontal operculum | Right frontal operculum | Inferior frontal operculum | Right inferior frontal operculum ]
WOROI: 46 - Frontopolar area 10 (Brodmann area 10).
WOROI: 62 - FuG (Fusiform gyrus).
WOROI: 10 - Functional area.
WOROI: 62 - Fusiform (Fusiform gyrus). [ Left fusiform gyrus | Right fusiform gyrus | Gyrus fusiformis | Left fusiform | Right fusiform ]
WOROI: 62 - Fusiform gyrus. [ Left fusiform gyrus | Right fusiform gyrus ]
WOROI: 100 - G (Left).
WOROI: 149 - Ga (Angular gyrus).
WOROI: 149 - GC (Angular gyrus).
WOROI: 456 - Genu of caudate nucleus.
WOROI: 62 - GF (Fusiform gyrus).
WOROI: 69 - GFi (Inferior frontal gyrus).
WOROI: 148 - GFm (Middle frontal gyrus).
WOROI: 70 - GFs (Superior frontal gyrus).
WOROI: 65 - Gh (Parahippocampal gyrus).
WOROI: 64 - GL (Lingual gyrus).
WOROI: 113 - Globus pallidus. [ Left globus pallidus | Right globus pallidus | Lateral globus pallidus | Medial globus pallidus | Putamen and globus pallidus | External globus pallidus | Internal globus pallidus ]
WOROI: 241 - Globus pallidus medialis (Medial globus pallidus).
WOROI: 240 - Globus pallidus pars externa (Lateral globus pallidus).
WOROI: 241 - Globus pallidus pars interna (Medial globus pallidus).
WOROI: 241 - Globus pallidus pars medialis (Medial globus pallidus).
WOROI: 53 - GO (Orbital gyri).
WOROI: 113 - GP (Globus pallidus).
WOROI: 68 - GPrC (Precentral gyrus).
WOROI: 735 - Gracile lobule of cerebellar hemisphere (Lobule VIIB of cerebellar hemisphere). [ Left gracile lobule of cerebellar hemisphere | Right gracile lobule of cerebellar hemisphere ]
WOROI: 155 - GRe (Gyrus rectus).
WOROI: 274 - Griseum centrale mesencephali (Periaqueductal grey).
WOROI: 16 - GTi (Inferior temporal gyrus).
WOROI: 60 - GTm (Middle temporal gyrus).
WOROI: 20 - GTs (Superior temporal gyrus).
WOROI: 151 - Gyri of Heschl (Transverse temporal gyri).
WOROI: 53 - Gyri orbitalis (Orbital gyri).
WOROI: 151 - Gyri temporales transversi (Transverse temporal gyri).
WOROI: 209 - Gyrus ambiens (Ambiens gyrus).
WOROI: 149 - Gyrus Angularis (Angular gyrus).
WOROI: 4 - Gyrus cingularis (Cingulate gyrus).
WOROI: 4 - Gyrus cinguli (Cingulate gyrus). [ Posterior gyrus cinguli ]
WOROI: 6 - Gyrus cinguli posterior, left (Left posterior cingulate gyrus).
WOROI: 7 - Gyrus cinguli posterior, right (Right posterior cingulate gyrus).
WOROI: 201 - Gyrus Dentatus (Dentate gyrus).
WOROI: 69 - Gyrus frontalis inferior (Inferior frontal gyrus).
WOROI: 295 - Gyrus frontalis inferior, left (Left inferior frontal gyrus).
WOROI: 296 - Gyrus frontalis inferior, right (Right inferior frontal gyrus).
WOROI: 28 - Gyrus frontalis medialis (Medial frontal gyrus).
WOROI: 148 - Gyrus frontalis medius (Middle frontal gyrus).
WOROI: 70 - Gyrus frontalis superior (Superior frontal gyrus).
WOROI: 28 - Gyrus frontalis superior pars medialis (Medial frontal gyrus).
WOROI: 69 - Gyrus frontoinferior (Inferior frontal gyrus).
WOROI: 28 - Gyrus frontomedialis (Medial frontal gyrus).
WOROI: 148 - Gyrus frontomedius (Middle frontal gyrus).
WOROI: 70 - Gyrus frontosuperior (Superior frontal gyrus).
WOROI: 62 - Gyrus fusiformis (Fusiform gyrus).
WOROI: 64 - Gyrus lingualis (Lingual gyrus).
WOROI: 61 - Gyrus occipito-temporalis lateralis (Lateral occipito-temporal gyrus).
WOROI: 63 - Gyrus occipito-temporalis medialis (Medial occipito-temporal gyrus).
WOROI: 65 - Gyrus parahippocampalis (Parahippocampal gyrus).
WOROI: 65 - Gyrus parahippocampi (Parahippocampal gyrus).
WOROI: 170 - Gyrus postcentralis (Postcentral gyrus).
WOROI: 68 - Gyrus precentralis (Precentral gyrus).
WOROI: 155 - Gyrus rectus. [ Left gyrus rectus | Right gyrus rectus ]
WOROI: 210 - Gyrus subsplenialis (Subsplenial gyrus).
WOROI: 182 - Gyrus supramarginalis (Supramarginal gyrus).
WOROI: 16 - Gyrus temporalis inferior (Inferior temporal gyrus).
WOROI: 60 - Gyrus temporalis medius (Middle temporal gyrus).
WOROI: 20 - Gyrus temporalis superior (Superior temporal gyrus).
WOROI: 262 - Gyrus temporalis transversus anterior (Anterior transverse temporal gyrus).
WOROI: 263 - Gyrus temporalis transversus posterior (Posterior transverse temporal gyrus).
WOROI: 151 - Gyrus transversus (Transverse temporal gyri).
WOROI: 454 - HCd (Head of caudate nucleus).
WOROI: 454 - Head of caudate (Head of caudate nucleus).
WOROI: 454 - Head of caudate nucleus.
WOROI: 708 - Hemisphere of anterior lobe.
WOROI: 709 - Hemisphere of posterior lobe.
WOROI: 151 - Heschl's gyri (Transverse temporal gyri).
WOROI: 151 - Heschl's gyrus (Transverse temporal gyri).
WOROI: 596 - Heterotypical cortex.
WOROI: 40 - Hi (Hippocampus).
WOROI: 41 - HiF (Hippocampal formation).
WOROI: 29 - Hindbrain.
WOROI: 41 - Hippocampal formation.
WOROI: 213 - Hippocampal region.
WOROI: 40 - Hippocampus. [ Left hippocampus | Right hippocampus | Parahippocampus ]
WOROI: 40 - Hippocampus proper (Hippocampus).
WOROI: 597 - Homotypical cortex.
WOROI: 258 - Hp (Hypophysis).
WOROI: 150 - Hy (Hypothalamus).
WOROI: 417 - Hypoglossal nucleus.
WOROI: 258 - Hypophysis.
WOROI: 150 - Hypothalamus. [ Posterior hypothalamus | Left hypothalamus | Right hypothalamus ]
WOROI: 256 - IC (Inferior colliculus).
WOROI: 370 - Ic (Intercalate mass).
WOROI: 69 - IFG (Inferior frontal gyrus).
WOROI: 643 - IGPul (Intergeniculate pulvinar).
WOROI: 256 - Inferior colliculus.
WOROI: 69 - Inferior frontal gyrus. [ Left inferior frontal gyrus | Right inferior frontal gyrus | Opercular part of inferior frontal gyrus | Orbital part of inferior frontal gyrus | Left orbital part of inferior frontal gyrus | Right orbital part of inferior frontal gyrus | Triangular part of inferior frontal gyrus | Left inferior frontal gyrus, orbital part | Orbital part of left inferior frontal gyrus | Right inferior frontal gyrus, orbital part | Orbital part of right inferior frontal gyrus ]
WOROI: 669 - Inferior frontal gyrus (operculum) (Opercular part of inferior frontal gyrus).
WOROI: 669 - Inferior frontal gyrus, opercular part (Opercular part of inferior frontal gyrus).
WOROI: 680 - Inferior frontal gyrus, orbital part (Orbital part of inferior frontal gyrus). [ Left inferior frontal gyrus, orbital part | Right inferior frontal gyrus, orbital part ]
WOROI: 669 - Inferior frontal operculum (Opercular part of inferior frontal gyrus). [ Right inferior frontal operculum ]
WOROI: 662 - Inferior lateral ventricle.
WOROI: 178 - Inferior occipital. [ Left inferior occipital | Right inferior occipital ]
WOROI: 183 - Inferior parietal (Inferior parietal lobule). [ Left inferior parietal lobule | Right inferior parietal lobule | Left inferior parietal | Left inferior parietal lobe | Right inferior parietal | Right inferior parietal lobe ]
WOROI: 183 - Inferior parietal lobe (Inferior parietal lobule). [ Left inferior parietal lobe | Right inferior parietal lobe ]
WOROI: 183 - Inferior parietal lobule. [ Left inferior parietal lobule | Right inferior parietal lobule ]
WOROI: 640 - Inferior pulvinar nucleus.
WOROI: 16 - Inferior temporal gyrus. [ Left middle and inferior temporal gyrus | Right middle and inferior temporal gyrus | Left inferior temporal gyrus | Right inferior temporal gyrus | Left medial and inferior temporal gyrus | Right medial and inferior temporal gyrus ]
WOROI: 67 - INS (Insula).
WOROI: 67 - Ins (Insula).
WOROI: 67 - Insula. [ Posterior insula | Anterior insula | Left insula | Right insula | Left anterior insula | Right anterior insula | Left posterior insula | Right posterior insula | Left insular | Left insular cortex | Right insular | Right insular cortex ]
WOROI: 120 - Insula, left (Left insula).
WOROI: 121 - Insula, right (Right insula).
WOROI: 67 - Insular (Insula). [ Left insular | Left insular cortex | Right insular | Right insular cortex ]
WOROI: 67 - Insular cortex (Insula). [ Left insular cortex | Right insular cortex ]
WOROI: 370 - Intercalate mass.
WOROI: 370 - Intercalated amygdaloid nuclei (Intercalate mass).
WOROI: 643 - Intergeniculate pulvinar.
WOROI: 385 - Intermediate field of entorhinal cortex.
WOROI: 241 - Internal globus pallidus (Medial globus pallidus).
WOROI: 438 - Interthalamic adhesion.
WOROI: 307 - Intraparietal sulcus. [ Left intraparietal sulcus | Right intraparietal sulcus ]
WOROI: 183 - IPL (Inferior parietal lobule).
WOROI: 640 - IPul (Inferior pulvinar nucleus).
WOROI: 16 - ITG (Inferior temporal gyrus).
WOROI: 599 - Koniocortex.
WOROI: 373 - LA (Lateral amygdaloid nucleus).
WOROI: 224 - Language area.
WOROI: 373 - Lateral amygdaloid nucleus.
WOROI: 379 - Lateral amygdaloid nucleus, dorsal intermediate division.
WOROI: 378 - Lateral amygdaloid nucleus, ventral part.
WOROI: 137 - Lateral anterior temporal lobe. [ Left lateral anterior temporal lobe | Right lateral anterior temporal lobe ]
WOROI: 229 - Lateral dorsal nucleus (Laterodorsal thalamic nucleus).
WOROI: 229 - Lateral dorsal thalamic nucleus (Laterodorsal thalamic nucleus).
WOROI: 237 - Lateral geniculate body (Lateral geniculate thalamic nucleus).
WOROI: 237 - Lateral geniculate nucleus (Lateral geniculate thalamic nucleus).
WOROI: 237 - Lateral geniculate thalamic nucleus.
WOROI: 240 - Lateral globus pallidus.
WOROI: 628 - Lateral intraparial area, ventral part.
WOROI: 626 - Lateral intraparietal area.
WOROI: 627 - Lateral intraparietal area, dorsal part.
WOROI: 239 - Lateral nuclear group. [ Basolateral nuclear group ]
WOROI: 239 - Lateral nuclear region (Lateral nuclear group).
WOROI: 373 - Lateral nucleus of the amygdala (Lateral amygdaloid nucleus).
WOROI: 61 - Lateral occipito-temporal gyrus.
WOROI: 286 - Lateral orbital area.
WOROI: 58 - Lateral orbital gyrus.
WOROI: 235 - Lateral posterior nucleus (Lateral posterior thalamic nucleus). [ Ventrolateral posterior nucleus ]
WOROI: 235 - Lateral posterior thalamic nucleus. [ Ventrolateral posterior thalamic nucleus ]
WOROI: 23 - Lateral prefrontal cortex. [ Ventrolateral prefrontal cortex | Dorsolateral prefrontal cortex | Left dorsolateral prefrontal cortex | Right dorsolateral prefrontal cortex | Ventral lateral prefrontal cortex ]
WOROI: 220 - Lateral premotor (Lateral premotor cortex). [ Dorsolateral premotor ]
WOROI: 220 - Lateral premotor cortex.
WOROI: 641 - Lateral pulvinar nucleus.
WOROI: 683 - Lateral surface of frontal lobe.
WOROI: 57 - Lateral temporal cortex. [ Left lateral temporal cortex | Right lateral temporal cortex ]
WOROI: 239 - Lateral thalamic nuclei (Lateral nuclear group).
WOROI: 661 - Lateral ventrical.
WOROI: 229 - Latero-dorsal nucleus (Laterodorsal thalamic nucleus).
WOROI: 229 - Laterodorsal nucleus (Laterodorsal thalamic nucleus).
WOROI: 229 - Laterodorsal thalamic nucleus.
WOROI: 429 - LC (Locus coeruleus).
WOROI: 229 - LD (Laterodorsal thalamic nucleus).
WOROI: 229 - Ld (Laterodorsal thalamic nucleus).
WOROI: 100 - Left. [ Posterior cingulate gyrus, left | Gyrus cinguli posterior, left | Anterior cingulate gyrus, left | Putamen, left | Insula, left | Supramarginal gyrus, left | Middle temporal gyrus, left | Gyrus frontalis inferior, left | Opercular part of left inferior frontal gyrus | Orbital part of left inferior frontal gyrus ]
WOROI: 98 - Left amygdala.
WOROI: 192 - Left angular gyrus.
WOROI: 94 - Left anterior cingulate (Left anterior cingulate gyrus).
WOROI: 94 - Left anterior cingulate cortex (Left anterior cingulate gyrus).
WOROI: 94 - Left anterior cingulate gyrus.
WOROI: 301 - Left anterior insula.
WOROI: 141 - Left anterior medial temporal lobe (Left mesial anterior temporal lobe).
WOROI: 287 - Left anterior parietal lobe.
WOROI: 678 - Left area triangularis.
WOROI: 739 - Left biventer of cerebellar hemisphere (Left lobule VIII of cerebellar hemisphere).
WOROI: 162 - Left calcarine sulcus.
WOROI: 118 - Left caudate (Left caudate nucleus).
WOROI: 118 - Left caudate nucleus.
WOROI: 721 - Left central lobule (Left Lobule III of cerebellar hemisphere).
WOROI: 762 - Left cerebellar cortex.
WOROI: 742 - Left cerebellar tonsils (Left lobule IX of cerebellar hemisphere).
WOROI: 109 - Left cerebellum.
WOROI: 305 - Left cingulate (Left cingulate gyrus).
WOROI: 305 - Left cingulate gyrus.
WOROI: 730 - Left crus I of cerebellar hemisphere.
WOROI: 733 - Left crus II of cerebellar hemisphere.
WOROI: 164 - Left cuneus.
WOROI: 90 - Left dorsolateral prefrontal cortex.
WOROI: 760 - Left entorhinal cortex.
WOROI: 745 - Left flocculus (Left lobule X of cerebellar hemisphere (flocculus)).
WOROI: 81 - Left frontal (Left frontal lobe).
WOROI: 81 - Left frontal cortex (Left frontal lobe).
WOROI: 81 - Left frontal lobe.
WOROI: 667 - Left frontal operculum.
WOROI: 133 - Left fusiform (Left fusiform gyrus).
WOROI: 133 - Left fusiform gyrus.
WOROI: 114 - Left globus pallidus.
WOROI: 736 - Left gracile lobule of cerebellar hemisphere (Left lobule VIIB of cerebellar hemisphere).
WOROI: 156 - Left gyrus rectus.
WOROI: 264 - Left Heschl's gyrus (Left transverse temporal gyri).
WOROI: 107 - Left hippocampus.
WOROI: 292 - Left hypothalamus.
WOROI: 295 - Left inferior frontal (Left inferior frontal gyrus). [ Opercular part of left inferior frontal gyrus | Orbital part of left inferior frontal gyrus ]
WOROI: 295 - Left inferior frontal cortex (Left inferior frontal gyrus).
WOROI: 295 - Left inferior frontal gyrus. [ Orbital part of left inferior frontal gyrus ]
WOROI: 681 - Left inferior frontal gyrus, orbital part (Left orbital part of inferior frontal gyrus).
WOROI: 179 - Left inferior occipital.
WOROI: 188 - Left inferior parietal (Left inferior parietal lobule).
WOROI: 188 - Left inferior parietal lobe (Left inferior parietal lobule).
WOROI: 188 - Left inferior parietal lobule.
WOROI: 152 - Left inferior temporal gyrus.
WOROI: 120 - Left insula.
WOROI: 120 - Left insular (Left insula).
WOROI: 120 - Left insular cortex (Left insula).
WOROI: 308 - Left intraparietal sulcus.
WOROI: 138 - Left lateral anterior temporal lobe.
WOROI: 250 - Left lateral temporal cortex.
WOROI: 758 - Left lentiform nucleus.
WOROI: 166 - Left lingual gyrus.
WOROI: 721 - Left Lobule III of cerebellar hemisphere.
WOROI: 724 - Left lobule IV, V of cerebellar hemisphere.
WOROI: 742 - Left lobule IX of cerebellar hemisphere.
WOROI: 727 - Left Lobule VI of cerebellar hemisphere.
WOROI: 736 - Left lobule VIIB of cerebellar hemisphere.
WOROI: 739 - Left lobule VIII of cerebellar hemisphere.
WOROI: 745 - Left lobule X of cerebellar hemisphere (Left lobule X of cerebellar hemisphere (flocculus)).
WOROI: 745 - Left lobule X of cerebellar hemisphere (flocculus).
WOROI: 127 - Left medial and inferior temporal gyrus (Left middle and inferior temporal gyrus).
WOROI: 252 - Left medial temporal lobe.
WOROI: 141 - Left mesial anterior temporal lobe.
WOROI: 754 - Left middle and inferior frontal gyri.
WOROI: 127 - Left middle and inferior temporal gyrus.
WOROI: 158 - Left middle cingulate.
WOROI: 297 - Left middle frontal gyrus.
WOROI: 696 - Left middle frontal gyrus, lateral part.
WOROI: 699 - Left middle frontal gyrus, orbital part.
WOROI: 176 - Left middle occipital.
WOROI: 266 - Left middle temporal gyrus.
WOROI: 271 - Left middle temporal pole.
WOROI: 87 - Left occipital lobe.
WOROI: 687 - Left olfactory cortex.
WOROI: 670 - Left opercular part of inferior frontal gyrus.
WOROI: 673 - Left operculum.
WOROI: 751 - Left orbital frontal cortex (Left orbitofrontal cortex).
WOROI: 681 - Left orbital part of inferior frontal gyrus.
WOROI: 751 - Left orbitofrontal cortex.
WOROI: 114 - Left pallidum (Left globus pallidus).
WOROI: 197 - Left paracentral lobule.
WOROI: 131 - Left parahippocampal (Left parahippocampal gyrus).
WOROI: 131 - Left parahippocampal cortex (Left parahippocampal gyrus).
WOROI: 131 - Left parahippocampal gyrus.
WOROI: 83 - Left parietal (Left parietal lobe).
WOROI: 83 - Left parietal cortex (Left parietal lobe).
WOROI: 83 - Left parietal lobe.
WOROI: 184 - Left postcentral gyrus.
WOROI: 6 - Left posterior cingulate (Left posterior cingulate gyrus).
WOROI: 6 - Left posterior cingulate gyrus.
WOROI: 303 - Left posterior insula.
WOROI: 289 - Left posterior parietal lobe.
WOROI: 123 - Left posterior temporal lobe.
WOROI: 144 - Left precentral (Left precentral gyrus).
WOROI: 144 - Left precentral gyrus.
WOROI: 194 - Left precuneus.
WOROI: 92 - Left prefrontal cortex.
WOROI: 449 - Left primary auditory cortex.
WOROI: 116 - Left putamen.
WOROI: 724 - Left quadrangular lobule, anterior portion (Left lobule IV, V of cerebellar hemisphere).
WOROI: 727 - Left quadrangular lobule, posterior portion (Left Lobule VI of cerebellar hemisphere).
WOROI: 156 - Left rectus gyrus (Left gyrus rectus).
WOROI: 399 - Left retrosplenial cortex.
WOROI: 675 - Left rolandic operculum.
WOROI: 733 - Left semilunar lobule, inferior portion (Left crus II of cerebellar hemisphere).
WOROI: 730 - Left semilunar lobule, superior portion (Left crus I of cerebellar hemisphere).
WOROI: 756 - Left sensorimotor area.
WOROI: 299 - Left superior frontal gyrus.
WOROI: 146 - Left superior frontal gyrus, dorsolateral.
WOROI: 693 - Left superior frontal gyrus, medial orbital part.
WOROI: 701 - Left superior frontal gyrus, medial part.
WOROI: 690 - Left superior frontal gyrus, orbital part.
WOROI: 174 - Left superior occipital.
WOROI: 186 - Left superior parietal (Left superior parietal lobule).
WOROI: 186 - Left superior parietal lobe (Left superior parietal lobule).
WOROI: 186 - Left superior parietal lobule.
WOROI: 129 - Left superior temporal (Left superior temporal gyrus).
WOROI: 129 - Left superior temporal gyrus.
WOROI: 269 - Left superior temporal pole.
WOROI: 199 - Left supplementary motor area.
WOROI: 190 - Left supramarginal gyrus.
WOROI: 85 - Left temporal lobe.
WOROI: 111 - Left thalamus.
WOROI: 742 - Left tonsil of cerebellar hemisphere (Left lobule IX of cerebellar hemisphere).
WOROI: 264 - Left transverse temporal gyri.
WOROI: 678 - Left triangular part of inferior frontal gyrus (Left area triangularis).
WOROI: 203 - Lenticula (Lentiform nucleus).
WOROI: 203 - Lenticular nucleus (Lentiform nucleus).
WOROI: 203 - Lentiform nucleus. [ Left lentiform nucleus | Right lentiform nucleus ]
WOROI: 237 - LG (Lateral geniculate thalamic nucleus).
WOROI: 64 - LgG (Lingual gyrus).
WOROI: 237 - LGN (Lateral geniculate thalamic nucleus).
WOROI: 240 - LGP (Lateral globus pallidus).
WOROI: 64 - LiG (Lingual gyrus).
WOROI: 125 - Limbic gyrus.
WOROI: 2 - Limbic lobe.
WOROI: 2 - Limbic system (Limbic lobe).
WOROI: 64 - Lingual gyrus. [ Left lingual gyrus | Right lingual gyrus ]
WOROI: 712 - Lingula (Lobule I, II of vermis).
WOROI: 626 - LIP (Lateral intraparietal area).
WOROI: 627 - LIPd (Lateral intraparietal area, dorsal part).
WOROI: 628 - LIPv (Lateral intraparial area, ventral part).
WOROI: 2 - LL (Limbic lobe).
WOROI: 239 - LNG (Lateral nuclear group).
WOROI: 712 - Lobule I, II of vermis.
WOROI: 720 - Lobule III of cerebellar hemisphere.
WOROI: 713 - Lobule III of vermis.
WOROI: 723 - Lobule IV, V of cerebellar hemisphere.
WOROI: 714 - Lobule IV, V of vermis.
WOROI: 741 - Lobule IX of cerebellar hemisphere.
WOROI: 718 - Lobule IX of vermis.
WOROI: 726 - Lobule VI of cerebellar hemisphere.
WOROI: 715 - Lobule VI of vermis.
WOROI: 716 - Lobule VII of vermis.
WOROI: 735 - Lobule VIIB of cerebellar hemisphere.
WOROI: 738 - Lobule VIII of cerebellar hemisphere.
WOROI: 717 - Lobule VIII of vermis.
WOROI: 744 - Lobule X of cerebellar hemisphere (Lobule X of cerebellar hemisphere (flocculus)).
WOROI: 744 - Lobule X of cerebellar hemisphere (flocculus).
WOROI: 719 - Lobule X of vermis (nodulus).
WOROI: 196 - Lobulus paracentralis (Paracentral lobule).
WOROI: 183 - Lobulus parietalis inferior (Inferior parietal lobule).
WOROI: 168 - Lobulus parietalis superior (Superior parietal lobule).
WOROI: 726 - Lobulus simplex of cerebellar hemisphere (Lobule VI of cerebellar hemisphere).
WOROI: 720 - Lobus centralis (Lobule III of cerebellar hemisphere).
WOROI: 705 - Lobus flocculonodularis.
WOROI: 514 - Lobus limbicus inferior.
WOROI: 26 - Lobus occipitalis (Occipital lobe).
WOROI: 726 - Lobus simplex of cerebellar hemisphere (Lobule VI of cerebellar hemisphere).
WOROI: 429 - Locus coeruleus.
WOROI: 58 - LOrG (Lateral orbital gyrus).
WOROI: 61 - LOTG (Lateral occipito-temporal gyrus).
WOROI: 56 - Lower brain stem.
WOROI: 56 - Lower brainstem (Lower brain stem).
WOROI: 235 - LP (Lateral posterior thalamic nucleus).
WOROI: 196 - Lpc (Paracentral lobule).
WOROI: 183 - LPi (Inferior parietal lobule).
WOROI: 168 - LPs (Superior parietal lobule).
WOROI: 641 - LPul (Lateral pulvinar nucleus).
WOROI: 215 - M1 (Primary motor cortex).
WOROI: 104 - M2 (Supplementary motor area).
WOROI: 362 - M4 (Caudal cingulate motor area).
WOROI: 275 - Mamillary bodies.
WOROI: 275 - Mamillary body (Mamillary bodies).
WOROI: 438 - Massa intermedia (Interthalamic adhesion).
WOROI: 397 - Matelli-Luppino-Rizzolatti frontal area.
WOROI: 30 - MB (Midbrain).
WOROI: 275 - MB (Mamillary bodies).
WOROI: 214 - MC (Motor cortex).
WOROI: 230 - MD (Mediodorsal thalamic nucleus).
WOROI: 632 - MDa (Anterior mediodorsal thalamic nucleus).
WOROI: 650 - Me (Medial amygdaloid nucleus).
WOROI: 649 - Medial amygdaloid nuclear group.
WOROI: 650 - Medial amygdaloid nucleus.
WOROI: 126 - Medial and inferior temporal gyri (Middle and inferior temporal gyri).
WOROI: 27 - Medial aspect of the frontal lobe (Medial frontal cortex).
WOROI: 279 - Medial caudatus.
WOROI: 230 - Medial dorsal nucleus (Mediodorsal thalamic nucleus).
WOROI: 27 - Medial frontal cortex. [ Superior medial frontal cortex ]
WOROI: 28 - Medial frontal gyrus.
WOROI: 28 - Medial frontal gyrus (Medial frontal gyrus).
WOROI: 238 - Medial geniculate nucleus (Medial geniculate thalamic nucleus).
WOROI: 238 - Medial geniculate thalamic nucleus. [ Ventral medial geniculate thalamic nucleus ]
WOROI: 241 - Medial globus pallidus.
WOROI: 17 - Medial inferior temporal cortex.
WOROI: 649 - Medial nuclear group (Medial amygdaloid nuclear group). [ Corticomedial nuclear group ]
WOROI: 403 - Medial nuclear region (Medial nuclear thalamic group).
WOROI: 403 - Medial nuclear thalamic group.
WOROI: 230 - Medial nuclei (Mediodorsal thalamic nucleus).
WOROI: 650 - Medial nucleus, amygdala (Medial amygdaloid nucleus).
WOROI: 403 - Medial nulcear group (Medial nuclear thalamic group).
WOROI: 281 - Medial occipital.
WOROI: 63 - Medial occipito-temporal gyrus.
WOROI: 285 - Medial orbital area.
WOROI: 54 - Medial orbital gyrus.
WOROI: 55 - Medial prefrontal cortex. [ Posterior medial prefrontal cortex ]
WOROI: 320 - Medial prefrontal cortex and anterior cingulate cortex.
WOROI: 221 - Medial premotor.
WOROI: 221 - Medial premotor cortex (Medial premotor).
WOROI: 377 - Medial pulvinar nucleus.
WOROI: 27 - Medial surface of frontal lobe (Medial frontal cortex).
WOROI: 60 - Medial temporal gyrus (Middle temporal gyrus).
WOROI: 218 - Medial temporal lobe. [ Left medial temporal lobe | Right medial temporal lobe | Anterial medial temporal lobe | Left anterior medial temporal lobe | Right anterior medial temporal lobe ]
WOROI: 230 - Mediodorsal nucleus (Mediodorsal thalamic nucleus).
WOROI: 230 - Mediodorsal thalamic nucleus. [ Anterior mediodorsal thalamic nucleus ]
WOROI: 72 - Medulla (Medulla oblongata). [ Raphe nuclei of medulla ]
WOROI: 72 - Medulla oblongata.
WOROI: 415 - Medulla oblongata cranial nerve nuclei.
WOROI: 430 - Medullary reticular formation.
WOROI: 649 - MeNG (Medial amygdaloid nuclear group).
WOROI: 30 - Mesencephalon (Midbrain).
WOROI: 140 - Mesial anterior temporal lobe. [ Left mesial anterior temporal lobe | Right mesial anterior temporal lobe ]
WOROI: 221 - Mesial premotor (Medial premotor).
WOROI: 221 - Mesial premotor cortex (Medial premotor).
WOROI: 242 - Metathalamus.
WOROI: 31 - Metencephalon.
WOROI: 238 - MG (Medial geniculate thalamic nucleus).
WOROI: 241 - MGP (Medial globus pallidus).
WOROI: 636 - MGv (Ventral medial geniculate thalamic nucleus).
WOROI: 215 - MI (Primary motor cortex).
WOROI: 9 - Mid cingulate (Middle cingulate gyrus).
WOROI: 30 - Midbrain. [ Central gray substance of midbrain ]
WOROI: 420 - Midbrain cranial nerve nucleus.
WOROI: 76 - Midbrain reticular formation.
WOROI: 75 - Midbrain tegmentum.
WOROI: 753 - Middle and inferior frontal gyri. [ Left middle and inferior frontal gyri | Right middle and inferior frontal gyri ]
WOROI: 126 - Middle and inferior temporal gyri.
WOROI: 9 - Middle cingulate (Middle cingulate gyrus). [ Left middle cingulate | Right middle cingulate ]
WOROI: 9 - Middle cingulate gyrus.
WOROI: 148 - Middle frontal gyrus. [ Left middle frontal gyrus | Right middle frontal gyrus | Left middle frontal gyrus, lateral part | Right middle frontal gyrus, lateral part | Left middle frontal gyrus, orbital part | Right middle frontal gyrus, orbital part ]
WOROI: 695 - Middle frontal gyrus, lateral part. [ Left middle frontal gyrus, lateral part | Right middle frontal gyrus, lateral part ]
WOROI: 698 - Middle frontal gyrus, orbital part. [ Left middle frontal gyrus, orbital part | Right middle frontal gyrus, orbital part ]
WOROI: 173 - Middle occipital. [ Left middle occipital | Right middle occipital ]
WOROI: 645 - Middle temporal area.
WOROI: 60 - Middle temporal gyrus. [ Left middle temporal gyrus | Right middle temporal gyrus ]
WOROI: 266 - Middle temporal gyrus, left (Left middle temporal gyrus).
WOROI: 267 - Middle temporal gyrus, right (Right middle temporal gyrus).
WOROI: 291 - Middle temporal pole. [ Left middle temporal pole | Right middle temporal pole ]
WOROI: 243 - Midline nuclei (Midline thalamic nuclear group).
WOROI: 243 - Midline thalamic group (Midline thalamic nuclear group).
WOROI: 243 - Midline thalamic nuclear group.
WOROI: 104 - MII (Supplementary motor area).
WOROI: 275 - mmb (Mamillary bodies).
WOROI: 243 - MNG (Midline thalamic nuclear group).
WOROI: 478 - Monkey-only Brodmann area.
WOROI: 54 - MOrG (Medial orbital gyrus).
WOROI: 63 - MOTG (Medial occipito-temporal gyrus).
WOROI: 350 - Motor area. [ Supplementary motor area | Left supplementary motor area | Right supplementary motor area | Nonprimary motor area | Cingulate motor area | Caudal cingulate motor area | Rostral cingulate motor area | Caudal cingulate motor area, dorsal bank | Caudal cingulate motor area, ventral bank | Pre-supplementary motor area | Supplementary motor area proper and pre-supplementary motor area | Left sensorimotor area | Right sensorimotor area | Primary motor area ]
WOROI: 214 - Motor cortex. [ Sensorimotor cortex | Primary motor cortex | Premotor cortex | Lateral premotor cortex | Primary sensorimotor cortex | Dorsal premotor cortex | Caudal ventral premotor cortex | Rostral ventral premotor cortex | Sensory motor cortex | Supplementary motor cortex | Medial premotor cortex | Mesial premotor cortex | Ventral premotor cortex | Premotor cortex, ventral aspect | Rostral premotor cortex | Caudal premotor cortex ]
WOROI: 424 - Motor nucleus of trigeminal nerve (Trigeminal motor nucleus).
WOROI: 55 - mPFC (Medial prefrontal cortex).
WOROI: 221 - MPMC (Medial premotor).
WOROI: 377 - MPul (Medial pulvinar nucleus).
WOROI: 645 - MT (Middle temporal area).
WOROI: 60 - MTG (Middle temporal gyrus).
WOROI: 242 - Mth (Metathalamus).
WOROI: 218 - MTL (Medial temporal lobe).
WOROI: 36 - NA (Amygdala).
WOROI: 39 - NC (Caudate nucleus).
WOROI: 37 - Neostriatum (Striatum).
WOROI: 719 - Nodulus (Lobule X of vermis (nodulus)). [ Lobule X of vermis (nodulus) ]
WOROI: 216 - Nonprimary motor area.
WOROI: 416 - NTS (Solitary nucleus).
WOROI: 427 - Nuclei vestibulare (Vestibular nucleus).
WOROI: 245 - Nucleus accumbens.
WOROI: 419 - Nucleus ambiguus.
WOROI: 373 - Nucleus amygdalae lateralis (Lateral amygdaloid nucleus).
WOROI: 278 - Nucleus anteriomedialis (Anteromedial thalamic nucleus).
WOROI: 225 - Nucleus anterior (Anterior thalamic nucleus).
WOROI: 278 - Nucleus anterior medialis thalami (Anteromedial thalamic nucleus).
WOROI: 402 - Nucleus anterior ventralis thalami (Anteroventral thalamic nucleus).
WOROI: 402 - Nucleus anteroprincipalis (Anteroventral thalamic nucleus).
WOROI: 39 - Nucleus caudatus (Caudate nucleus).
WOROI: 454 - Nucleus caudatus (caput) (Head of caudate nucleus).
WOROI: 455 - Nucleus caudatus (corpus) (Body of caudate nucleus).
WOROI: 454 - Nucleus caudatus, head (Head of caudate nucleus).
WOROI: 454 - Nucleus caudatus; head (Head of caudate nucleus).
WOROI: 280 - Nucleus caudatus; tail (Tail of caudate nucleus).
WOROI: 232 - Nucleus centromedianus (Centromedian thalamic nucleus).
WOROI: 706 - Nucleus cerebelli (Cerebellar nucleus).
WOROI: 248 - Nucleus dentate.
WOROI: 229 - Nucleus dorsalis (Laterodorsal thalamic nucleus).
WOROI: 418 - Nucleus dorsalis nervi vagi (Dorsal motor nucleus of vagus nerve).
WOROI: 235 - Nucleus dorso-caudalis (Lateral posterior thalamic nucleus).
WOROI: 229 - Nucleus lateralis dorsalis (Laterodorsal thalamic nucleus).
WOROI: 233 - Nucleus lateralis posterior thalami (Ventrolateral posterior thalamic nucleus).
WOROI: 203 - Nucleus lentiformis (Lentiform nucleus).
WOROI: 230 - Nucleus medialis dorsalis thalami (Mediodorsal thalamic nucleus).
WOROI: 633 - Nucleus medialis dorsalis, pars densocellularis.
WOROI: 424 - Nucleus motorius nervi trigemini (Trigeminal motor nucleus).
WOROI: 425 - Nucleus nervi abducentis (Abducens nucleus).
WOROI: 426 - Nucleus nervi facialis (Facial nucleus).
WOROI: 417 - Nucleus nervi hypoglossi (Hypoglossal nucleus).
WOROI: 422 - Nucleus Nervi trochlearis (Trochlear nucleus).
WOROI: 421 - Nucleus oculomotorii accessorius (Edinger-Westphal nucleus).
WOROI: 422 - Nucleus of the trochlear nerve (Trochlear nucleus).
WOROI: 410 - Nucleus parabrachialis (Parabrachial nucleus).
WOROI: 234 - Nucleus paraventricularis thalami (Paraventricular thalamic nucleus).
WOROI: 433 - Nucleus pointis caudalis (Caudal pontine reticular nucleus).
WOROI: 432 - Nucleus pontis oralis (Oral pontine reticular nucleus).
WOROI: 236 - Nucleus pulvaris (Pulvinar).
WOROI: 640 - Nucleus pulvinaris inferior thalami (Inferior pulvinar nucleus).
WOROI: 643 - Nucleus pulvinaris intergeniculatus (Intergeniculate pulvinar).
WOROI: 641 - Nucleus pulvinaris lateralis (Lateral pulvinar nucleus).
WOROI: 377 - Nucleus pulvinaris medialis (Medial pulvinar nucleus).
WOROI: 377 - Nucleus pulvinaris medialis thalami (Medial pulvinar nucleus).
WOROI: 376 - Nucleus pulvinaris oralis (Anterior pulvinar nucleus).
WOROI: 376 - Nucleus pulvinaris oralis thalami (Anterior pulvinar nucleus).
WOROI: 642 - Nucleus pulvinaris superficialis (Superficial pulvinar).
WOROI: 236 - Nucleus pulvinaris thalami (Pulvinar).
WOROI: 640 - Nucleus pulvinaris ventralis (Inferior pulvinar nucleus).
WOROI: 38 - Nucleus putamen (Putamen).
WOROI: 246 - Nucleus ruber.
WOROI: 416 - Nucleus solitarius (Solitary nucleus).
WOROI: 428 - Nucleus spinalis nervi trigemini (Spinal trigeminal nucleus).
WOROI: 247 - Nucleus subthalamic.
WOROI: 247 - Nucleus subthalamicus (Nucleus subthalamic).
WOROI: 375 - Nucleus suprageniculatus thalami (Suprageniculate nucleus).
WOROI: 416 - Nucleus tractus solitarius (Solitary nucleus).
WOROI: 227 - Nucleus ventralis anterior (Ventroanterior thalamic nucleus).
WOROI: 404 - Nucleus ventralis posterior (Ventroposterior nuclei).
WOROI: 233 - Nucleus ventralis posterior lateralis thalami (Ventrolateral posterior thalamic nucleus).
WOROI: 398 - Nucleus ventralis posterior lateralis thalami, pars caudalis (Ventral posterior lateral nucleus, caudal part).
WOROI: 502 - OA (Economo-Koskinas area OA).
WOROI: 503 - OB (Economo-Koskinas area OB).
WOROI: 26 - Occipital (Occipital lobe). [ Left occipital lobe | Right occipital lobe | Superior occipital | Middle occipital | Left superior occipital | Right superior occipital | Left middle occipital | Right middle occipital | Inferior occipital | Left inferior occipital | Right inferior occipital | Medial occipital | Parieto-occipital sulcus | Lobus occipitalis | Striate occipital | parietooccipital sulcus | Sulcus parieto-occipitalis ]
WOROI: 26 - Occipital cortex (Occipital lobe).
WOROI: 26 - Occipital lobe. [ Left occipital lobe | Right occipital lobe ]
WOROI: 26 - OL (Occipital lobe).
WOROI: 686 - Olfactory cortex. [ Left olfactory cortex | Right olfactory cortex ]
WOROI: 380 - Olfactory field of entorhinal cortex.
WOROI: 412 - Oliva (Olivary body).
WOROI: 412 - Olivary body.
WOROI: 412 - Olive (Olivary body).
WOROI: 669 - Opercular part of inferior frontal gyrus.
WOROI: 670 - Opercular part of left inferior frontal gyrus (Left opercular part of inferior frontal gyrus).
WOROI: 671 - Opercular part of right inferior frontal gyrus (Right opercular part of inferior frontal gyrus).
WOROI: 665 - Operculum. [ Temporal operculum | Frontal operculum | Left frontal operculum | Right frontal operculum | Rolandic operculum | Left operculum | Right operculum | Left rolandic operculum | Right rolandic operculum | Parietal operculum | Inferior frontal operculum | Inferior frontal gyrus (operculum) | Right inferior frontal operculum ]
WOROI: 666 - Operculum frontale (Frontal operculum).
WOROI: 669 - OpIFG (Opercular part of inferior frontal gyrus).
WOROI: 255 - Optic tectum (Superior colliculus).
WOROI: 448 - oral part of ventral lateral nucleus (Ventrolateral oral thalamic nucleus).
WOROI: 432 - Oral pontine reticular nucleus.
WOROI: 376 - Oral pulvinar nucleus (Anterior pulvinar nucleus).
WOROI: 685 - Orbital frontal cortex (Orbital surface of frontal lobe). [ Left orbital frontal cortex | Right orbital frontal cortex ]
WOROI: 53 - Orbital gyri.
WOROI: 680 - Orbital part of inferior frontal gyrus. [ Left orbital part of inferior frontal gyrus | Right orbital part of inferior frontal gyrus ]
WOROI: 681 - Orbital part of left inferior frontal gyrus (Left orbital part of inferior frontal gyrus).
WOROI: 682 - Orbital part of right inferior frontal gyrus (Right orbital part of inferior frontal gyrus).
WOROI: 685 - Orbital surface of frontal lobe.
WOROI: 685 - Orbito-frontal cortex (Orbital surface of frontal lobe).
WOROI: 685 - Orbitofrontal (Orbital surface of frontal lobe). [ Left orbitofrontal cortex | Right orbitofrontal cortex ]
WOROI: 53 - OrG (Orbital gyri).
WOROI: 680 - OrIFG (Orbital part of inferior frontal gyrus).
WOROI: 441 - PAC (Periamygdaloid cortex).
WOROI: 620 - PAC1 (Periamygdaloid cortex, area 1).
WOROI: 621 - PAC2 (Periamygdaloid cortex, area 2).
WOROI: 622 - PAC3 (Periamygdaloid cortex, area 3).
WOROI: 274 - PAG (Periaqueductal grey).
WOROI: 113 - Palaeostriatum (Globus pallidus).
WOROI: 113 - Pallidum (Globus pallidus). [ Left pallidum | Right pallidum ]
WOROI: 747 - PaOp (Parietal operculum).
WOROI: 410 - Parabrachial nucleus.
WOROI: 196 - Paracentral lobule. [ Left paracentral lobule | Right paracentral lobule ]
WOROI: 741 - Paraflocculus (Lobule IX of cerebellar hemisphere).
WOROI: 431 - Paragigantocellular nucleus.
WOROI: 65 - Parahippocampal (Parahippocampal gyrus). [ Left parahippocampal gyrus | Right parahippocampal gyrus | Gyrus parahippocampalis | Left parahippocampal | Left parahippocampal cortex | Right parahippocampal | Right parahippocampal cortex ]
WOROI: 65 - Parahippocampal cortex (Parahippocampal gyrus). [ Left parahippocampal cortex | Right parahippocampal cortex ]
WOROI: 65 - Parahippocampal gyrus. [ Left parahippocampal gyrus | Right parahippocampal gyrus ]
WOROI: 65 - Parahippocampus (Parahippocampal gyrus).
WOROI: 49 - parastriate area 18 (Brodmann area 18).
WOROI: 446 - Parasubicular area (Parasubiculum).
WOROI: 446 - Parasubiculum.
WOROI: 234 - Paraventricular nucleus (Paraventricular thalamic nucleus).
WOROI: 234 - Paraventricular nucleus of thalamus (Paraventricular thalamic nucleus).
WOROI: 234 - Paraventricular thalamic nucleus.
WOROI: 21 - Parietal cortex (Parietal lobe). [ Left parietal cortex | Right parietal cortex ]
WOROI: 21 - Parietal lobe. [ Left parietal lobe | Right parietal lobe | Left anterior parietal lobe | Right anterior parietal lobe | Left posterior parietal lobe | Right posterior parietal lobe | Superior parietal lobe | Inferior parietal lobe | Left superior parietal lobe | Right superior parietal lobe | Left inferior parietal lobe | Right inferior parietal lobe ]
WOROI: 747 - Parietal operculum.
WOROI: 312 - Parieto-occipital sulcus.
WOROI: 312 - parietooccipital sulcus (Parieto-occipital sulcus).
WOROI: 273 - Parolfactory area (Subcallosal area).
WOROI: 421 - Parvocellular oculomotor nucleus (Edinger-Westphal nucleus).
WOROI: 446 - PaS (Parasubiculum).
WOROI: 410 - PBN (Parabrachial nucleus).
WOROI: 5 - PCgG (Posterior cingulate gyrus).
WOROI: 196 - PCL (Paracentral lobule).
WOROI: 648 - PCo (Posterior cortical amygdaloid nucleus).
WOROI: 171 - PCun (Precuneus).
WOROI: 74 - Pedunculus cerebri (Cerebral peduncle).
WOROI: 441 - Periamygdaloid area (Periamygdaloid cortex).
WOROI: 441 - Periamygdaloid cortex.
WOROI: 620 - Periamygdaloid cortex, area 1.
WOROI: 621 - Periamygdaloid cortex, area 2.
WOROI: 622 - Periamygdaloid cortex, area 3.
WOROI: 274 - Periaqueductal gray (Periaqueductal grey).
WOROI: 274 - Periaqueductal grey.
WOROI: 211 - Perirhinal (Perirhinal cortex).
WOROI: 211 - Perirhinal area (Perirhinal cortex).
WOROI: 211 - Perirhinal cortex.
WOROI: 431 - PG (Paragigantocellular nucleus).
WOROI: 499 - PG (Economo-Koskinas area PG).
WOROI: 500 - PH (Economo-Koskinas area PH).
WOROI: 65 - PHG (Parahippocampal gyrus).
WOROI: 276 - PHR (Posterior hypothalamus).
WOROI: 383 - Pi (Pineal body).
WOROI: 383 - Pineal body.
WOROI: 383 - Pineal body (Pineal body).
WOROI: 383 - Pineal gland (Pineal body).
WOROI: 605 - Piriform cortex.
WOROI: 258 - Pit (Hypophysis).
WOROI: 258 - Pituitary (Hypophysis).
WOROI: 258 - Pituitary gland (Hypophysis).
WOROI: 21 - PL (Parietal lobe).
WOROI: 260 - Planum polare.
WOROI: 261 - Planum temporale.
WOROI: 220 - PLMC (Lateral premotor cortex).
WOROI: 217 - PMC (Premotor cortex).
WOROI: 749 - PMc (Caudal premotor).
WOROI: 221 - PMCm (Medial premotor).
WOROI: 386 - PMd (Dorsal premotor cortex).
WOROI: 388 - PMd proper (Caudal dorsal premotor).
WOROI: 388 - PMdc (Caudal dorsal premotor).
WOROI: 387 - PMdr (Rostral dorsal premotor).
WOROI: 748 - PMr (Rostral premotor).
WOROI: 389 - PMv (Ventral premotor).
WOROI: 634 - PMvc (Caudal ventral premotor cortex).
WOROI: 635 - PMvr (Rostral ventral premotor cortex).
WOROI: 637 - POa (Area POa).
WOROI: 433 - PoC (Caudal pontine reticular nucleus).
WOROI: 170 - PoG (Postcentral gyrus).
WOROI: 154 - Polus temporalis (Temporal pole).
WOROI: 77 - Pons.
WOROI: 423 - Pontine cranial nerve nucleus.
WOROI: 79 - Pontine reticular formation.
WOROI: 78 - Pontine tegmentum.
WOROI: 432 - PoO (Oral pontine reticular nucleus).
WOROI: 312 - pos (Parieto-occipital sulcus).
WOROI: 170 - Postcentral gyrus. [ Left postcentral gyrus | Right postcentral gyrus ]
WOROI: 5 - Posterior cingulate (Posterior cingulate gyrus). [ Left posterior cingulate gyrus | Right posterior cingulate gyrus | Left posterior cingulate | Right posterior cingulate ]
WOROI: 5 - Posterior cingulate area (Posterior cingulate gyrus).
WOROI: 5 - Posterior cingulate cortex (Posterior cingulate gyrus).
WOROI: 5 - Posterior cingulate gyrus. [ Left posterior cingulate gyrus | Right posterior cingulate gyrus ]
WOROI: 6 - Posterior cingulate gyrus, left (Left posterior cingulate gyrus).
WOROI: 7 - Posterior cingulate gyrus, right (Right posterior cingulate gyrus).
WOROI: 648 - Posterior cortical amygdaloid nucleus.
WOROI: 648 - Posterior cortical nucleus (Posterior cortical amygdaloid nucleus).
WOROI: 5 - Posterior gyrus cinguli (Posterior cingulate gyrus).
WOROI: 276 - Posterior hypothalamic region (Posterior hypothalamus).
WOROI: 276 - Posterior hypothalamus.
WOROI: 96 - Posterior insula. [ Left posterior insula | Right posterior insula ]
WOROI: 704 - Posterior lobe of cerebellum.
WOROI: 204 - Posterior medial prefrontal cortex.
WOROI: 122 - Posterior temporal lobe. [ Left posterior temporal lobe | Right posterior temporal lobe ]
WOROI: 263 - Posterior transverse temporal area (Posterior transverse temporal gyrus).
WOROI: 263 - Posterior transverse temporal gyrus.
WOROI: 605 - PPA (Piriform cortex).
WOROI: 260 - PPo (Planum polare).
WOROI: 171 - Praecuneus (Precuneus).
WOROI: 211 - PRC (Perirhinal cortex).
WOROI: 387 - pre-PMd (Rostral dorsal premotor).
WOROI: 384 - pre-SMA (Pre-supplementary motor area).
WOROI: 384 - Pre-supplementary motor area.
WOROI: 68 - Precentral gyrus. [ Left precentral gyrus | Right precentral gyrus ]
WOROI: 171 - Precuneus. [ Left precuneus | Right precuneus ]
WOROI: 22 - Prefrontal cortex. [ Lateral prefrontal cortex | Ventrolateral prefrontal cortex | Medial prefrontal cortex | Dorsolateral prefrontal cortex | Left dorsolateral prefrontal cortex | Right dorsolateral prefrontal cortex | Left prefrontal cortex | Right prefrontal cortex | Posterior medial prefrontal cortex | Medial prefrontal cortex and anterior cingulate cortex | Ventral lateral prefrontal cortex | Subgenual prefrontal cortex ]
WOROI: 314 - Prefrontal cortex and anterior cingulate. [ Medial prefrontal cortex and anterior cingulate cortex ]
WOROI: 52 - Pregenual (Brodmann area 33).
WOROI: 217 - Premotor cortex. [ Lateral premotor cortex | Dorsal premotor cortex | Caudal ventral premotor cortex | Rostral ventral premotor cortex | Medial premotor cortex | Mesial premotor cortex | Ventral premotor cortex | Rostral premotor cortex | Caudal premotor cortex ]
WOROI: 389 - Premotor cortex, ventral aspect (Ventral premotor).
WOROI: 605 - Prepyriform area (Piriform cortex).
WOROI: 384 - preSMA (Pre-supplementary motor area).
WOROI: 631 - Prestriate cortex.
WOROI: 445 - Presubiculum.
WOROI: 68 - PrG (Precentral gyrus).
WOROI: 352 - Primary auditory cortex. [ Left primary auditory cortex | Right primary auditory cortex ]
WOROI: 215 - Primary motor area (Primary motor cortex). [ Nonprimary motor area ]
WOROI: 215 - Primary motor cortex.
WOROI: 313 - Primary sensorimotor cortex.
WOROI: 355 - Primary sensory cortex.
WOROI: 355 - Primary somatosensory area (Primary sensory cortex).
WOROI: 355 - Primary somesthetic area (Primary sensory cortex).
WOROI: 311 - primary visual area (Primary visual cortex).
WOROI: 311 - Primary visual cortex.
WOROI: 12 - Proencephalon (Forebrain).
WOROI: 445 - PrS (Presubiculum).
WOROI: 261 - PTe (Planum temporale).
WOROI: 263 - PTTG (Posterior transverse temporal gyrus).
WOROI: 38 - Pu (Putamen).
WOROI: 236 - Pul (Pulvinar).
WOROI: 236 - Pulvinar. [ Anterior pulvinar nucleus | Medial pulvinar nucleus | Inferior pulvinar nucleus | Lateral pulvinar nucleus | Superficial pulvinar | Intergeniculate pulvinar | Diffuse pulvinar | Nucleus pulvinaris thalami | Nucleus pulvinaris oralis | Nucleus pulvinaris oralis thalami | Oral pulvinar nucleus | Nucleus pulvinaris medialis thalami | Nucleus pulvinaris medialis | Nucleus pulvinaris inferior thalami | Nucleus pulvinaris ventralis | Nucleus pulvinaris lateralis | Nucleus pulvinaris superficialis | Nucleus pulvinaris intergeniculatus ]
WOROI: 236 - Pulvinar nucleus (Pulvinar). [ Anterior pulvinar nucleus | Medial pulvinar nucleus | Inferior pulvinar nucleus | Lateral pulvinar nucleus | Oral pulvinar nucleus ]
WOROI: 38 - Putamen. [ Left putamen | Right putamen | Nucleus putamen ]
WOROI: 203 - Putamen and globus pallidus (Lentiform nucleus).
WOROI: 116 - Putamen, left (Left putamen).
WOROI: 117 - Putamen, right (Right putamen).
WOROI: 234 - PV (Paraventricular thalamic nucleus).
WOROI: 717 - Pyramis (Lobule VIII of vermis).
WOROI: 605 - pyriform cortex (Piriform cortex).
WOROI: 723 - Quadrangular lobule, anterior portion (Lobule IV, V of cerebellar hemisphere). [ Left quadrangular lobule, anterior portion | Right quadrangular lobule, anterior portion ]
WOROI: 726 - Quadrangular lobule, posterior portion (Lobule VI of cerebellar hemisphere). [ Left quadrangular lobule, posterior portion | Right quadrangular lobule, posterior portion ]
WOROI: 246 - R (Nucleus ruber).
WOROI: 207 - r-ACiG (Rostral anterior cingulate gyrus).
WOROI: 71 - Raphe (Raphe nuclei).
WOROI: 71 - Raphe nuclei.
WOROI: 73 - Raphe nuclei of medulla.
WOROI: 155 - Rectal gyrus (Gyrus rectus).
WOROI: 155 - Rectus gyrus (Gyrus rectus). [ Left rectus gyrus | Right rectus gyrus ]
WOROI: 246 - Red nucleus (Nucleus ruber).
WOROI: 407 - Reticular formation. [ Midbrain reticular formation | Pontine reticular formation | Medullary reticular formation ]
WOROI: 226 - Reticular nucleus (Reticular thalamic nucleus). [ Oral pontine reticular nucleus | Caudal pontine reticular nucleus | Thalamic reticular nucleus ]
WOROI: 226 - Reticular region (Reticular thalamic nucleus).
WOROI: 226 - Reticular thalamic nucleus.
WOROI: 310 - Retrospenial cortex.
WOROI: 29 - Rhombencephalon (Hindbrain).
WOROI: 101 - Right. [ Posterior cingulate gyrus, right | Gyrus cinguli posterior, right | Putamen, right | Insula, right | Supramarginal gyrus, right | Middle temporal gyrus, right | Gyrus frontalis inferior, right | Opercular part of right inferior frontal gyrus | Orbital part of right inferior frontal gyrus ]
WOROI: 99 - Right amygdala.
WOROI: 193 - Right angular gyrus.
WOROI: 95 - Right anterior cingulate (Right anterior cingulate gyrus).
WOROI: 95 - Right anterior cingulate cortex (Right anterior cingulate gyrus).
WOROI: 95 - Right anterior cingulate gyrus.
WOROI: 302 - Right anterior insula.
WOROI: 142 - Right anterior medial temporal lobe (Right mesial anterior temporal lobe).
WOROI: 288 - Right anterior parietal lobe.
WOROI: 679 - Right area triangularis.
WOROI: 740 - Right biventer of cerebellar hemisphere (Right lobule VIII of cerebellar hemisphere).
WOROI: 163 - Right calcarine sulcus.
WOROI: 119 - Right caudate (Right caudate nucleus).
WOROI: 119 - Right caudate nucleus.
WOROI: 722 - Right central lobule (Right Lobule III of cerebellar hemisphere).
WOROI: 763 - Right cerebellar cortex.
WOROI: 743 - Right cerebellar tonsils (Right lobule IX of cerebellar hemisphere).
WOROI: 110 - Right cerebellum.
WOROI: 306 - Right cingulate (Right cingulate gyrus).
WOROI: 306 - Right cingulate gyrus.
WOROI: 731 - Right crus I of cerebellar hemisphere.
WOROI: 734 - Right crus II of cerebellar hemisphere.
WOROI: 165 - Right cuneus.
WOROI: 91 - Right dorsolateral prefrontal cortex.
WOROI: 761 - Right entorhinal cortex.
WOROI: 746 - Right flocculus (Right lobule X of cerebellar hemisphere (flocculus)).
WOROI: 82 - Right frontal (Right frontal lobe).
WOROI: 82 - Right frontal cortex (Right frontal lobe).
WOROI: 82 - Right frontal lobe.
WOROI: 668 - Right frontal operculum.
WOROI: 134 - Right fusiform (Right fusiform gyrus).
WOROI: 134 - Right fusiform gyrus.
WOROI: 115 - Right globus pallidus.
WOROI: 737 - Right gracile lobule of cerebellar hemisphere (Right lobule VIIB of cerebellar hemisphere).
WOROI: 157 - Right gyrus rectus.
WOROI: 265 - Right Heschl's gyrus (Right transverse temporal gyri).
WOROI: 108 - Right hippocampus.
WOROI: 293 - Right hypothalamus.
WOROI: 296 - Right inferior frontal (Right inferior frontal gyrus). [ Opercular part of right inferior frontal gyrus | Orbital part of right inferior frontal gyrus ]
WOROI: 296 - Right inferior frontal cortex (Right inferior frontal gyrus).
WOROI: 296 - Right inferior frontal gyrus. [ Orbital part of right inferior frontal gyrus ]
WOROI: 682 - Right inferior frontal gyrus, orbital part (Right orbital part of inferior frontal gyrus).
WOROI: 671 - Right inferior frontal operculum (Right opercular part of inferior frontal gyrus).
WOROI: 180 - Right inferior occipital.
WOROI: 189 - Right inferior parietal (Right inferior parietal lobule).
WOROI: 189 - Right inferior parietal lobe (Right inferior parietal lobule).
WOROI: 189 - Right inferior parietal lobule.
WOROI: 153 - Right inferior temporal gyrus.
WOROI: 121 - Right insula.
WOROI: 121 - Right insular (Right insula).
WOROI: 121 - Right insular cortex (Right insula).
WOROI: 309 - Right intraparietal sulcus.
WOROI: 139 - Right lateral anterior temporal lobe.
WOROI: 251 - Right lateral temporal cortex.
WOROI: 759 - Right lentiform nucleus.
WOROI: 167 - Right lingual gyrus.
WOROI: 722 - Right Lobule III of cerebellar hemisphere.
WOROI: 725 - Right lobule IV, V of cerebellar hemisphere.
WOROI: 743 - Right lobule IX of cerebellar hemisphere.
WOROI: 728 - Right Lobule VI of cerebellar hemisphere.
WOROI: 737 - Right lobule VIIB of cerebellar hemisphere.
WOROI: 740 - Right lobule VIII of cerebellar hemisphere.
WOROI: 746 - Right lobule X of cerebellar hemisphere (Right lobule X of cerebellar hemisphere (flocculus)).
WOROI: 746 - Right lobule X of cerebellar hemisphere (flocculus).
WOROI: 128 - Right medial and inferior temporal gyrus (Right middle and inferior temporal gyrus).
WOROI: 253 - Right medial temporal lobe.
WOROI: 142 - Right mesial anterior temporal lobe.
WOROI: 755 - Right middle and inferior frontal gyri.
WOROI: 128 - Right middle and inferior temporal gyrus.
WOROI: 159 - Right middle cingulate.
WOROI: 298 - Right middle frontal gyrus.
WOROI: 697 - Right middle frontal gyrus, lateral part.
WOROI: 700 - Right middle frontal gyrus, orbital part.
WOROI: 177 - Right middle occipital.
WOROI: 267 - Right middle temporal gyrus.
WOROI: 272 - Right middle temporal pole.
WOROI: 88 - Right occipital lobe.
WOROI: 688 - Right olfactory cortex.
WOROI: 671 - Right opercular part of inferior frontal gyrus.
WOROI: 674 - Right operculum.
WOROI: 752 - Right orbital frontal cortex (Right orbitofrontal cortex).
WOROI: 682 - Right orbital part of inferior frontal gyrus.
WOROI: 752 - Right orbitofrontal cortex.
WOROI: 115 - Right pallidum (Right globus pallidus).
WOROI: 198 - Right paracentral lobule.
WOROI: 132 - Right parahippocampal (Right parahippocampal gyrus).
WOROI: 132 - Right parahippocampal cortex (Right parahippocampal gyrus).
WOROI: 132 - Right parahippocampal gyrus.
WOROI: 84 - Right parietal (Right parietal lobe).
WOROI: 84 - Right parietal cortex (Right parietal lobe).
WOROI: 84 - Right parietal lobe.
WOROI: 185 - Right postcentral gyrus.
WOROI: 7 - Right posterior cingulate (Right posterior cingulate gyrus).
WOROI: 7 - Right posterior cingulate gyrus.
WOROI: 304 - Right posterior insula.
WOROI: 290 - Right posterior parietal lobe.
WOROI: 124 - Right posterior temporal lobe.
WOROI: 145 - Right precentral (Right precentral gyrus).
WOROI: 145 - Right precentral gyrus.
WOROI: 195 - Right precuneus.
WOROI: 93 - Right prefrontal cortex.
WOROI: 450 - Right primary auditory cortex.
WOROI: 117 - Right putamen.
WOROI: 725 - Right quadrangular lobule, anterior portion (Right lobule IV, V of cerebellar hemisphere).
WOROI: 728 - Right quadrangular lobule, posterior portion (Right Lobule VI of cerebellar hemisphere).
WOROI: 157 - Right rectus gyrus (Right gyrus rectus).
WOROI: 400 - Right retrosplenial cortex.
WOROI: 676 - Right rolandic operculum.
WOROI: 734 - Right semilunar lobule, inferior portion (Right crus II of cerebellar hemisphere).
WOROI: 731 - Right semilunar lobule, superior portion (Right crus I of cerebellar hemisphere).
WOROI: 757 - Right sensorimotor area.
WOROI: 300 - Right superior frontal gyrus.
WOROI: 147 - Right superior frontal gyrus, dorsolateral.
WOROI: 694 - Right superior frontal gyrus, medial orbital part.
WOROI: 702 - Right superior frontal gyrus, medial part.
WOROI: 691 - Right superior frontal gyrus, orbital part.
WOROI: 175 - Right superior occipital.
WOROI: 187 - Right superior parietal (Right superior parietal lobule).
WOROI: 187 - Right superior parietal lobe (Right superior parietal lobule).
WOROI: 187 - Right superior parietal lobule.
WOROI: 130 - Right superior temporal (Right superior temporal gyrus).
WOROI: 130 - Right superior temporal gyrus.
WOROI: 270 - Right superior temporal pole.
WOROI: 200 - Right supplementary motor area.
WOROI: 191 - Right supramarginal gyrus.
WOROI: 86 - Right temporal lobe.
WOROI: 112 - Right thalamus.
WOROI: 743 - Right tonsil of cerebellar hemisphere (Right lobule IX of cerebellar hemisphere).
WOROI: 265 - Right transverse temporal gyri.
WOROI: 679 - Right triangular part of inferior frontal gyrus (Right area triangularis).
WOROI: 672 - Rolandic operculum. [ Left rolandic operculum | Right rolandic operculum ]
WOROI: 207 - Rostral anterior cingulate gyrus.
WOROI: 363 - Rostral cingulate motor area.
WOROI: 387 - Rostral dorsal premotor.
WOROI: 381 - Rostral field of entorhinal cortex.
WOROI: 748 - Rostral premotor.
WOROI: 748 - Rostral premotor cortex (Rostral premotor).
WOROI: 635 - Rostral ventral premotor cortex.
WOROI: 226 - Rt (Reticular thalamic nucleus).
WOROI: 444 - S (Subiculum).
WOROI: 355 - S1 (Primary sensory cortex).
WOROI: 356 - S2 (Secondary sensory cortex).
WOROI: 249 - SbTh (Subthalamus).
WOROI: 255 - SC (Superior colliculus).
WOROI: 273 - SCA (Subcallosal area).
WOROI: 356 - Second somatic sensory area (Secondary sensory cortex).
WOROI: 353 - Secondary auditory cortex.
WOROI: 356 - Secondary sensory cortex.
WOROI: 356 - Secondary somatosensory cortex (Secondary sensory cortex).
WOROI: 406 - SEF (Supplementary eye field).
WOROI: 732 - Semilunar lobule, inferior portion (Crus II of cerebellar hemisphere). [ Left semilunar lobule, inferior portion | Right semilunar lobule, inferior portion ]
WOROI: 729 - Semilunar lobule, superior portion (Crus I of cerebellar hemisphere). [ Left semilunar lobule, superior portion | Right semilunar lobule, superior portion ]
WOROI: 11 - Sensorimotor cortex. [ Primary sensorimotor cortex ]
WOROI: 11 - Sensory motor cortex (Sensorimotor cortex).
WOROI: 70 - SFG (Superior frontal gyrus).
WOROI: 642 - SFPul (Superficial pulvinar).
WOROI: 375 - SG (Suprageniculate nucleus).
WOROI: 375 - Sge (Suprageniculate nucleus).
WOROI: 259 - SGPFC (Subgenual area).
WOROI: 355 - SI (Primary sensory cortex).
WOROI: 356 - SII (Secondary sensory cortex).
WOROI: 726 - Simple lobule (Lobule VI of cerebellar hemisphere).
WOROI: 104 - SMA (Supplementary motor area).
WOROI: 11 - SMC (Sensorimotor cortex).
WOROI: 182 - SMG (Supramarginal gyrus).
WOROI: 25 - SN (Substantia nigra).
WOROI: 408 - SNC (Substantia nigra pars compacta).
WOROI: 409 - SNR (Substantia nigra pars reticulata).
WOROI: 416 - Solitary nucleus.
WOROI: 354 - Somatosensory area. [ Primary somatosensory area ]
WOROI: 428 - Spinal trigeminal nucleus.
WOROI: 168 - SPL (Superior parietal lobule).
WOROI: 210 - SSpG (Subsplenial gyrus).
WOROI: 20 - STG (Superior temporal gyrus).
WOROI: 247 - STh (Nucleus subthalamic).
WOROI: 155 - Straight gyrus (Gyrus rectus).
WOROI: 37 - Striatal region (Striatum).
WOROI: 282 - Striate cortex. [ Prestriate cortex ]
WOROI: 282 - Striate occipital (Striate cortex).
WOROI: 37 - Striatum. [ Dorsal striatum | Ventral striatum | Neostriatum | Palaeostriatum ]
WOROI: 273 - Subcallosal area.
WOROI: 259 - Subgenual area.
WOROI: 259 - Subgenual cingulate cortex (Subgenual area).
WOROI: 259 - Subgenual prefrontal cortex (Subgenual area).
WOROI: 443 - Subicular complex.
WOROI: 444 - Subiculum. [ Presubiculum | Parasubiculum ]
WOROI: 210 - Subsplenial gyrus.
WOROI: 274 - Substantia grisea centralis mesencephali (Periaqueductal grey).
WOROI: 25 - Substantia nigra.
WOROI: 408 - Substantia nigra pars compacta.
WOROI: 409 - Substantia nigra pars reticulata.
WOROI: 247 - Subthalamic nucleus (Nucleus subthalamic).
WOROI: 249 - Subthalamus.
WOROI: 160 - Sulcus. [ Calcarine sulcus | Left calcarine sulcus | Right calcarine sulcus | Intraparietal sulcus | Left intraparietal sulcus | Right intraparietal sulcus | Parieto-occipital sulcus | parietooccipital sulcus ]
WOROI: 312 - Sulcus parieto-occipitalis (Parieto-occipital sulcus).
WOROI: 642 - Superficial pulvinar.
WOROI: 255 - Superior colliculus.
WOROI: 70 - Superior frontal gyrus. [ Left superior frontal gyrus, dorsolateral | Right superior frontal gyrus, dorsolateral | Left superior frontal gyrus | Right superior frontal gyrus | Left superior frontal gyrus, orbital part | Right superior frontal gyrus, orbital part | Left superior frontal gyrus, medial orbital part | Right superior frontal gyrus, medial orbital part | Left superior frontal gyrus, medial part | Right superior frontal gyrus, medial part ]
WOROI: 684 - Superior frontal gyrus, dorsolateral. [ Left superior frontal gyrus, dorsolateral | Right superior frontal gyrus, dorsolateral ]
WOROI: 28 - Superior frontal gyrus, medial (Medial frontal gyrus). [ Left superior frontal gyrus, medial orbital part | Right superior frontal gyrus, medial orbital part | Left superior frontal gyrus, medial part | Right superior frontal gyrus, medial part ]
WOROI: 692 - Superior frontal gyrus, medial orbital part. [ Left superior frontal gyrus, medial orbital part | Right superior frontal gyrus, medial orbital part ]
WOROI: 689 - Superior frontal gyrus, orbital part. [ Left superior frontal gyrus, orbital part | Right superior frontal gyrus, orbital part ]
WOROI: 28 - Superior medial frontal cortex (Medial frontal gyrus).
WOROI: 172 - Superior occipital. [ Left superior occipital | Right superior occipital ]
WOROI: 168 - Superior parietal (Superior parietal lobule). [ Left superior parietal lobule | Right superior parietal lobule | Left superior parietal | Left superior parietal lobe | Right superior parietal | Right superior parietal lobe ]
WOROI: 168 - Superior parietal lobe (Superior parietal lobule). [ Left superior parietal lobe | Right superior parietal lobe ]
WOROI: 168 - Superior parietal lobule. [ Left superior parietal lobule | Right superior parietal lobule ]
WOROI: 609 - Superior temporal area 1 (Area TS1).
WOROI: 610 - Superior temporal area 2 (Area TS2).
WOROI: 611 - Superior temporal area 3 (Area TS3).
WOROI: 20 - Superior temporal cortex (Superior temporal gyrus).
WOROI: 20 - Superior temporal gyrus. [ Left superior temporal gyrus | Right superior temporal gyrus ]
WOROI: 268 - Superior temporal pole. [ Left superior temporal pole | Right superior temporal pole ]
WOROI: 406 - Supplementary eye field.
WOROI: 104 - Supplementary motor (Supplementary motor area). [ Left supplementary motor area | Right supplementary motor area | Pre-supplementary motor area | Supplementary motor area proper and pre-supplementary motor area ]
WOROI: 104 - Supplementary motor area. [ Left supplementary motor area | Right supplementary motor area | Pre-supplementary motor area ]
WOROI: 750 - Supplementary motor area proper and pre-supplementary motor area.
WOROI: 104 - Supplementary motor cortex (Supplementary motor area).
WOROI: 608 - supra-temporal plane (Temporal operculum).
WOROI: 375 - Suprageniculate nucleus.
WOROI: 375 - Suprageniculate thalamic nucleus (Suprageniculate nucleus).
WOROI: 182 - Supramarginal gyrus. [ Left supramarginal gyrus | Right supramarginal gyrus ]
WOROI: 190 - Supramarginal gyrus, left (Left supramarginal gyrus).
WOROI: 191 - Supramarginal gyrus, right (Right supramarginal gyrus).
WOROI: 608 - supratemporal plane (Temporal operculum).
WOROI: 579 - TA2 (Economo-Koskinas area TA2).
WOROI: 280 - Tail of caudate nucleus.
WOROI: 280 - TCd (Tail of caudate nucleus).
WOROI: 509 - TE (Economo-Koskinas area TE).
WOROI: 580 - TE1 (Economo-Koskinas area TE1).
WOROI: 581 - TE2 (Economo-Koskinas area TE2).
WOROI: 257 - Tec (Tectum).
WOROI: 257 - Tectum. [ Optic tectum ]
WOROI: 75 - Tegmentum mesencephali (Midbrain tegmentum).
WOROI: 13 - Telencephalon.
WOROI: 15 - Temporal lobe. [ Left temporal lobe | Right temporal lobe | Posterior temporal lobe | Left posterior temporal lobe | Right posterior temporal lobe | Anterior temporal lobe | Lateral anterior temporal lobe | Left lateral anterior temporal lobe | Right lateral anterior temporal lobe | Mesial anterior temporal lobe | Left mesial anterior temporal lobe | Right mesial anterior temporal lobe | Medial temporal lobe | Left medial temporal lobe | Right medial temporal lobe | Anterior lateral temporal lobe | Anterial medial temporal lobe | Left anterior medial temporal lobe | Right anterior medial temporal lobe ]
WOROI: 608 - Temporal operculum.
WOROI: 154 - Temporal pole. [ Superior temporal pole | Left superior temporal pole | Right superior temporal pole | Left middle temporal pole | Right middle temporal pole | Middle temporal pole ]
WOROI: 603 - TF (Economo-Koskinas area TF).
WOROI: 511 - TG (Economo-Koskinas area TG).
WOROI: 34 - Th (Thalamus).
WOROI: 510 - TH (Economo-Koskinas area TH).
WOROI: 226 - Thalamic reticular nucleus (Reticular thalamic nucleus).
WOROI: 34 - Thalamus. [ Left thalamus | Right thalamus | Hypothalamus | Metathalamus | Subthalamus | Posterior hypothalamus | Left hypothalamus | Right hypothalamus | Epithalamus | Paraventricular nucleus of thalamus | Anteromedial thalamus ]
WOROI: 663 - Third ventricle.
WOROI: 15 - TL (Temporal lobe).
WOROI: 154 - TmP (Temporal pole).
WOROI: 154 - tmp (Temporal pole).
WOROI: 741 - Tonsil of cerebellar hemisphere (Lobule IX of cerebellar hemisphere). [ Left tonsil of cerebellar hemisphere | Right tonsil of cerebellar hemisphere ]
WOROI: 608 - top (Temporal operculum).
WOROI: 151 - Transverse gyrus (Transverse temporal gyri).
WOROI: 151 - Transverse temporal gyri. [ Left transverse temporal gyri | Right transverse temporal gyri ]
WOROI: 151 - Transverse temporal gyrus (Transverse temporal gyri). [ Anterior transverse temporal gyrus | Posterior transverse temporal gyrus ]
WOROI: 151 - TrG (Transverse temporal gyri).
WOROI: 677 - Triangular part of inferior frontal gyrus (Area triangularis).
WOROI: 677 - TrIFG (Area triangularis).
WOROI: 424 - Trigeminal motor nucleus.
WOROI: 422 - Trochlear nucleus.
WOROI: 609 - TS1 (Area TS1).
WOROI: 610 - TS2 (Area TS2).
WOROI: 611 - TS3 (Area TS3).
WOROI: 151 - TTG (Transverse temporal gyri).
WOROI: 169 - Un (Uncus).
WOROI: 169 - un (Uncus).
WOROI: 169 - Uncus.
WOROI: 169 - Uncus hippocampi (Uncus).
WOROI: 19 - Upper brain stem.
WOROI: 19 - Upper brainstem (Upper brain stem).
WOROI: 718 - Uvula (Lobule IX of vermis).
WOROI: 311 - V1 (Primary visual cortex).
WOROI: 436 - V2 (Visual area V2).
WOROI: 613 - V3d (Visual area V3d).
WOROI: 614 - V3v (Visual area V3v).
WOROI: 439 - V4 (Visual area V4).
WOROI: 103 - V5 (Visual area V5).
WOROI: 440 - V6 (Visual area V6).
WOROI: 227 - VA (Ventroanterior thalamic nucleus).
WOROI: 227 - va (Ventroanterior thalamic nucleus).
WOROI: 283 - Ventral anterior cingulate.
WOROI: 227 - Ventral anterior nucleus (Ventroanterior thalamic nucleus).
WOROI: 625 - Ventral interparietal area, medial part.
WOROI: 623 - Ventral intraparietal area.
WOROI: 624 - Ventral intraparietal area, lateral part.
WOROI: 24 - Ventral lateral prefrontal cortex (Ventrolateral prefrontal cortex).
WOROI: 636 - Ventral medial geniculate thalamic nucleus.
WOROI: 244 - Ventral nuclear group (Ventral thalamic nuclei).
WOROI: 244 - Ventral nuclei (Ventral thalamic nuclei).
WOROI: 614 - Ventral posterior area (Visual area V3v).
WOROI: 398 - Ventral posterior lateral nucleus, caudal part.
WOROI: 231 - Ventral posterior medial nucleus (Ventral posterior medial thalamic nucleus).
WOROI: 231 - Ventral posterior medial thalamic nucleus.
WOROI: 231 - Ventral posteromedial nucleus (Ventral posterior medial thalamic nucleus).
WOROI: 389 - Ventral premotor. [ Caudal ventral premotor cortex | Rostral ventral premotor cortex ]
WOROI: 389 - Ventral premotor cortex (Ventral premotor). [ Caudal ventral premotor cortex | Rostral ventral premotor cortex ]
WOROI: 135 - Ventral striatum.
WOROI: 411 - Ventral tegmental area.
WOROI: 411 - Ventral tegmentum (Ventral tegmental area).
WOROI: 244 - Ventral thalamic nuclei.
WOROI: 660 - Ventricular system.
WOROI: 228 - Ventro-lateral nucleus (Ventrolateral thalamic nucleus).
WOROI: 227 - Ventroanterior nucleus (Ventroanterior thalamic nucleus).
WOROI: 227 - Ventroanterior thalamic nucleus.
WOROI: 653 - Ventrolateral anterior nucleus (Ventrolateral anterior thalamic nucleus).
WOROI: 653 - Ventrolateral anterior thalamic nucleus.
WOROI: 228 - Ventrolateral nucleus (Ventrolateral thalamic nucleus).
WOROI: 448 - Ventrolateral oral thalamic nucleus.
WOROI: 233 - Ventrolateral posterior nucleus (Ventrolateral posterior thalamic nucleus).
WOROI: 233 - Ventrolateral posterior thalamic nucleus.
WOROI: 24 - Ventrolateral prefrontal cortex.
WOROI: 228 - Ventrolateral thalamic nucleus.
WOROI: 404 - Ventroposterior nuclei.
WOROI: 404 - Ventroposterior nucleus (Ventroposterior nuclei).
WOROI: 405 - Ventroposterolateral thalamic nucleus.
WOROI: 294 - Ver (Vermis).
WOROI: 714 - Vermian lobule IV and V (Lobule IV, V of vermis).
WOROI: 294 - Vermis. [ Lobule I, II of vermis | Lobule III of vermis | Lobule IV, V of vermis | Lobule VI of vermis | Lobule VII of vermis | Lobule VIII of vermis | Lobule IX of vermis | Lobule X of vermis (nodulus) | Cerebellar vermis ]
WOROI: 294 - Vermis cerebelli (Vermis).
WOROI: 710 - Vermis of anterior lobe.
WOROI: 294 - Vermis of cerebellum (Vermis).
WOROI: 711 - Vermis of posterior lobe.
WOROI: 427 - Vestibular nucleus.
WOROI: 311 - VI (Primary visual cortex).
WOROI: 623 - VIP (Ventral intraparietal area).
WOROI: 624 - VIPl (Ventral intraparietal area, lateral part).
WOROI: 625 - VIPm (Ventral interparietal area, medial part).
WOROI: 102 - Visual area. [ primary visual area ]
WOROI: 311 - Visual area 1 (Primary visual cortex).
WOROI: 103 - Visual area 5 (Visual area V5).
WOROI: 436 - Visual area V2.
WOROI: 437 - Visual area V3.
WOROI: 613 - Visual area V3d.
WOROI: 614 - Visual area V3v.
WOROI: 439 - Visual area V4.
WOROI: 612 - Visual area V4t.
WOROI: 103 - Visual area V5.
WOROI: 440 - Visual area V6.
WOROI: 435 - Visual association (Visual association area).
WOROI: 435 - Visual association area.
WOROI: 228 - VL (Ventrolateral thalamic nucleus).
WOROI: 228 - vL (Ventrolateral thalamic nucleus).
WOROI: 448 - VLO (Ventrolateral oral thalamic nucleus).
WOROI: 233 - VLP (Ventrolateral posterior thalamic nucleus).
WOROI: 244 - VNG (Ventral thalamic nuclei).
WOROI: 404 - VP (Ventroposterior nuclei).
WOROI: 405 - VPL (Ventroposterolateral thalamic nucleus).
WOROI: 398 - VPLc (Ventral posterior lateral nucleus, caudal part).
WOROI: 231 - VPM (Ventral posterior medial thalamic nucleus).
WOROI: 411 - VTA (Ventral tegmental area).
WOROI: 223 - Wernicke's (Wernicke's area).
WOROI: 223 - Wernicke's area.
WOROI: 219 - White matter. [ Cerebral white matter | Cerebrallar white matter ]
WOROI: 219 - WM (White matter).


Bib -> Asymmetry | Author | ICA | NMF | Novelty | Statistics | SVD | Title | WOBIB ]
Roi -> Alphabetic | Hammers | Tzourio-Mazoyer | Svarer | Top | Functional areas | Brodmann areas ]
[ Brede Database ]
Automatically constructed by Brede Toolbox through brede_roi_roi2html_alpha, 2006-10-05T15:14:04